Skip to content

Legislaţia sistemului de cercetare

Aprobarea Registrului Național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare – Ordin MCI nr. 350 din 30 mai 2019 – (Ordinul 350/2019) – 05.06.2019 12:49

Dublarea plafoanelor pentru veniturile obținute din programe finanțate din fonduri publice – Hotărârea Guvernului nr. 751/2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanțare încheiate din fonduri bugetare – (HG 751/2017)

Scutirea de impozit pt tot personalul implicat în activități CDI – Legea 136/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (Legea 136/2017)

Procedura de aplicare a scutirii de impozit pentru personalul implicat în activități CDI – Ordinul comun MFP/2326/29 august 2017 – MCI/2855/29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilității fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (Ordinul comun MFP/2326 – MCI/2855 /2017)

Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal – (Ordinul 1056-4435 /2016)

Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – (HG 576/2016)

Ordinul MCID NR.21980/22.12.2022

Metodologie-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior – (HG 457/2011)

Categorii de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat – (HG 134/2011)

Legea nr. 305/2009 pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și pentru modificarea și completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice – (Legea 305/2009)

Regulament-cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor – (HG 637/2003)

Constituirea, funcţionarea, evaluarea, acreditarea şi susţinerea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic – (HG 406/2003)

Procedura cadru privind auditul tehnologic al unităților de cercetare-dezvoltare – ( aprobată prin Ordinul nr. 578/2019)

Procedura cadru privind stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în vederea valorificării acestora – ( aprobată prin Ordinul nr. 4242/12.05.2020)

Procedura cadru privind recunoașterea rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare în evidența contabilă a Institutelor Naționale de Cercetare Dezvoltare – (aprobată prin Ordinul nr. 4243/12.05.2020)

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI)

Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI)

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române – (Legea 752/2001)

Statutul Academiei Române

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare – (Legea 45/2009 – Partea I, Partea II)

Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Medicale – (Legea 264/2004)

Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale – (Hotărârea ASM 1665/2004)

Legislaţie domeniul privat al statului

Sari la conținut