Skip to content

ANUNȚ

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță modificarea calendarului de concurs pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs și modificarea calendarului de concurs după cum urmează:

 

Calendarul concursului

Lansare concurs

08.04.2024

Depunere dosare de concurs

09.04.2024 – 22.05.2024, ora 16.30

Publicare rezultate dosare de concurs

29.05.2024

Depunere contestații

30.05.2024 – 31.05.2024

Publicare rezultate finale dosare de concurs

12.06.2024

Desfășurare interviuri

17.06.2024 – 21.06.2024

Publicare rezultate finale concurs

28.06.2024

 

Anunțul de concurs este disponibil aici: 

https://www.mcid.gov.ro/evaluarea-performantei-organizatiilor-de-cercetare/

 

Prezentul anunț este postat pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, începând cu data de 07.05.2024.

 

 

 

ANNOUNCEMENT

The Ministry of Research, Innovation and Digitization announces the modification of the competition calendar for the selection of 28 members of the Performance Evaluation Commission for the integration of scientific research and technological development of research organizations

 

The Ministry of Research, Innovation and Digitization announces the extension of the deadline for submission of competition files and the modification of the competition calendar as follows

 

Competition calendar

Competition launch

08.04.2024

Submission of the files

09.04.2024 – 22.05.2024, 4:30 p.m.

Publication of competition file results

29.05.2024

Submission of appeals

30.05.2024 – 31.05.2024

Publication of final results of competition files

12.06.2024

Conducting interviews

17.06.2024 – 21.06.2024

Publication of final competition results

28.06.2024

 

The competition announcement is available here:

https://www.mcid.gov.ro/evaluarea-performantei-organizatiilor-de-cercetare/

 

This announcement is posted on the website of the Ministry of Research, Innovation and Digitalization, starting from 07.05.2024.

ANUNȚ

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță concursul pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare

Având în vedere prevederile HG nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și ale OMCID nr. 20488/2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează concurs pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, după cum urmează:

 • 7 membri din străinătate,
 • 6 membri afiliați unor universități,
 • 6 membri afiliați unor institute naționale de cercetare-dezvoltare,
 • 6 membri afiliați unor institute/filiale ale Academiei Române sau academiilor de ramură,
 • 3 membri afiliați altor categorii de organizații de cercetare.

Criteriile de selectare a candidaților

Criteriile de selectare a candidaților sunt:

 1. dețin titlul de doctor și au funcția de profesor universitar, conferențiar universitar, cercetător științific grad I sau cercetător științific grad II sau, în cazul cercetătorilor afiliați unor organizații de cercetare din străinătate, au o funcție echivalentă;
 2. au experiență dovedită de cel puțin 5 ani în poziții de management organizațional*;
 3. au publicat în ultimii 10 ani cel puțin 4 articole în calitate de autor sau coautor în jurnale recunoscute internațional, încadrate în cuartila Q1, luând în considerare ultimul clasament după scorurile de influență ale jurnalelor publicat de Web of Science – Journal Citation Reports la secțiunea „Article Influence Score”;
 4. au participat la cel puțin două evaluări în cadrul unor programe naționale/europene/internaționale de cercetare și/sau ale unor organizații de cercetare naționale/europene/internaționale;
 5. au câștigat prin competiție cel puțin un proiect de cercetare cu buget de minimum 100.000 euro.

Îndeplinirea criteriilor prevăzute la punctele 1 și 2 este obligatorie, suplimentar fiind necesară îndeplinirea a cel puțin două dintre criteriile prevăzute la punctele 3, 4 și 5.

Probele de concurs

Concursul constă în susținerea următoarelor probe și se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din Str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București:

 1. Etapa 1: analiza dosarelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor de selectare a candidaților;
 2. Etapa 2: proba de interviu, online, conform programării stabilite după afișarea rezultatelor etapei 1.
 

Calendarul concursului

Lansare concurs

08.04.2024

Depunere dosare de concurs

09.04.2024 – 07.05.2024, ora 16.30

Publicare rezultate dosare de concurs

29.05.2024

Depunere contestații

30.05.2024 – 31.05.2024

Publicare rezultate finale dosare de concurs

12.06.2024

Desfășurare interviuri

17.06.2024 – 21.06.2024

Publicare rezultate finale concurs

28.06.2024

Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor transmite exclusiv prin e-mail, în format pdf, la adresa: comisieevaluare@mcid.gov.ro, în perioada 09.04.2024-07.05.2024, ora 16:30, următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concursul pentru selectarea membrilor Comisiei de evaluare (model cerere de înscriere RO);
 2. scrisoare de intenție care cuprinde cel puțin elementele necesare aprecierii gradului de îndeplinire a criteriilor de selectare a candidaților;
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 5. copii ale diplomei de doctor, diplomei de absolvire a studiilor de licență și suplimentului de diplomă aferent;
 6. curriculum vitae în format Europass, datat și semnat;
 7. adeverință de la angajator sau alt document, după caz, care atestă titlul didactic sau gradul profesional de cercetare-dezvoltare deținut;
 8. documente care atestă îndeplinirea criteriilor de selectare a candidaților (model opis RO);
 9. orice alte documente considerate relevante de către candidat;
 10. declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model declarație RO).

Dispoziții generale privind desfășurarea concursului

Dosarele candidaților se analizează de către membrii Comisiei de Concurs, în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de selectare a candidaților.

Comisia de Concurs poate solicita clarificări candidaților în etapa de analiză a dosarelor de concurs, exclusiv prin email.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea „Admis” sau „Respins” pe site-ul www.mcid.gov.ro.

Eventualele contestații pot fi transmise exclusiv prin e-mail, în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatului analizei dosarelor, la adresa: comisieevaluare@mcid.gov.ro.

Rezultatul contestațiilor se afișează pe site-ul www.mcid.gov.ro.

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați „Admis” în etapa de analiză a dosarelor de concurs.

Programarea interviurilor se va publica pe site-ul www.mcid.gov.ro după afișarea rezultatului contestațiilor.

Interviul constă în aprecierea realizărilor profesionale ale candidatului, prin raportarea la următoarele criterii:

 1. rezultatele activității de cercetare și/sau inovare;
 2. impactul activității de cercetare și/sau inovare, urmărindu-se cu precădere prezentarea unor aplicații concrete ale rezultatelor cercetării în economie și/sau societate;
 3. capacitatea de a atrage fonduri de cercetare sau de a colabora cu organizații publice și/sau private de cercetare;
 4. prestigiul profesional;
 5. capacitatea de conducere/coordonare a unor activități de cercetare și/sau inovare.

Rezultatele interviului se afișează cu mențiunea „Admis” sau „Respins” pe site-ul www.mcid.gov.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa comisieevaluare@mcid.gov.ro și/sau pe site-ul www.mcid.gov.ro.

Prezentul anunț este postat pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, începând cu data de 08.04.2024.


*  au experiență dovedită de cel puțin 5 ani în poziții de management organizațional

*Managementul organizațional/al organizație implică supravegherea și coordonarea zilnică a operațiunilor unei organizații, asigurarea conformității acesteia cu reglementările în vigoare și derularea activităților specifice, fiind o activitate continuă, pe termen lung cuprinzând toate sferele de activitate ale acesteia pentru menținerea stabilității și eficienței organizației.

Atribuții

Exemple cu titlu informativ și neexhaustiv

Supravegherea continuă și permanentă a operațiunilor, proceselor și activităților organizației

Funcții de conducere și coordonare:

·       funcţiile de conducere definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului (rector, pro-rector, decan, pro-decan, director general, director, director stațiune de cercetare, director științific, director tehnic, șef laborator, șef departament, șef stațiune de cercetare);

·       persoane care au ocupat funcţii de demnitate publică, alese şi numite.

·       funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;

·       funcţii publice corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici de conducere (director general, director, şef serviciu);

 

Dezvoltarea politicilor și procedurilor operaționale conform strategiei organizaționale

·       membrii consiliilor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării precum Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării și ale comisiilor de specialitate/de lucru ale acestora;

·       membrii Comisiilor consultative ale Ministerului Educației  precum Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, Comisia Națională de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, Comisia Națională a Bibliotecilor Universitare;

·       membrii consiliilor științifice din organizațiile prevăzute în Ordonanța guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică la art. (7) și art. (8);

 

Identificarea și abordarea problemelor și oportunităților în vederea maximizării eficienței și eficacității proceselor; gestionarea bugetului, planificarea, raportarea și auditul la nivelul organizației

·       membrii comitetelor de direcție;

·       membrii consiliilor de administrație.

 

 

 

 


ANNOUNCEMENT

The Ministry of Research, Innovation and Digitization announces the competition for the selection of 28 members of the Performance Evaluation Commission for the integration of scientific research and technological development of research organizations

Considering the provisions of Government Decision no. 138/2024 for the approval of the Methodological Norms regarding performance evaluation for the integration of scientific research and technological development of research organizations, as well as for establishing the criteria for selecting the evaluation experts provided by art. 19 of Law no. 25/2023 regarding the voluntary integration of research, development and innovation organizations from Romania in the European Research Area, as well as for the amendment of Government Ordinance no. 57/2002 on scientific research and technological development and of Ministerial Order no. 20488/2024 on the approval of the Regulation on the Organization and Operation of the Performance Evaluation Commission for the integration of scientific research and technological development of research organizations, the Ministry of Research, Innovation and Digitization is organizing a competition for the selection of 28 members of the Performance Evaluation Commission for integration of scientific research and technological development activity of research organizations, as follows:

 • 7 members from abroad,
 • 6 members affiliated to universities,
 • 6 members affiliated to national research and development institutes,
 • 6 members affiliated to institutes/branches of the Romanian Academy or branch academies,
 • 3 members affiliated to other categories of research organizations.

Candidate selection criteria

The criteria for selecting candidates are:

 1. They hold the title of PhD and have the position of university professor, university lecturer, scientific researcher grade I or scientific researcher grade II or, in the case of researchers affiliated with research organizations abroad, they have an equivalent position;
 2. They have proven experience of at least 5 years in organizational management positions;
 3. They have published in the last 10 years at least 4 articles as an author or co-author in internationally recognized journals, in the first quartile (Q1), taking into account the last ranking according to the journal influence scores published by Web of Science – Journal Citation Reports in the „Article Influence Score”;
 4. They have participated in at least two evaluations within national/European/international research programs and/or national/European/international research organizations;
 5. They have won through the competition at least one research project with a minimum budget of 100,000 euros.

The fulfillment of the criteria set out in points 1 and 2 is mandatory. Additionally, it is necessary to meet at least two of the criteria set out in points 3, 4 and 5.

Competition tests

The competition consists of taking the following tests and will be held at the headquarters of the Ministry of Research, Innovation and Digitization in D. I. Mendeleev Street no. 21-25, Sector 1, Bucharest:

 1. Stage 1: analysis of the files that prove the fulfillment of the candidate selection criteria;
 2. Stage 2: Online interview, according to the schedule established after the final results of stage 1 are displayed.

Competition calendar

Competition launch

08.04.2024

Submission of the files

09.04.2024 – 07.05.2024, 4:30 p.m.

Publication of competition file results

29.05.2024

Submission of appeals

30.05.2024 – 31.05.2024

Publication of final results of competition files

12.06.2024

Conducting interviews

17.06.2024 – 21.06.2024

Publication of final competition results

28.06.2024

 

The competition file

To register for the competition, candidates will send the following documents exclusively by e-mail, in pdf format, to the address: comisieevaluare@mcid.gov.ro, between 09.04.2024-07.05.2024, 4:30 p.m.:

 1. registration application for the competition for the selection of members of the Evaluation Commission (Registration Form EN);
 2. cover letter that includes at least the elements necessary to assess the degree of fulfillment of the candidate selection criteria;
 3. copy of the identity document or any other document certifying the identity, according to the law, as the case may be;
 4. marriage certificate, if applicable;
 5. copies of the PhD’s degree, bachelor’s degree and related degree supplement;
 6. curriculum vitae in Europass format, dated and signed;
 7. certificate from the employer or other document, as the case may be, attesting to the teaching title or professional research-development degree held;
 8. documents attesting to the fulfillment of the candidate selection criteria (opis model EN);
 9. any other documents considered relevant by the candidate;
 10. declaration of consent regarding the processing of personal data (declaration model EN).

General provisions regarding the conduct of the competition

The candidates’ files are analysed by the members of the Competition Commission, in order to verify the fulfillment of the candidate selection criteria.

The Competition Commission can request clarifications from the candidates during the analysis stage of the competition files, exclusively by email.

The results of the selection of tender files are displayed with the mention „Accepted” or „Rejected” on the website www.mcid.gov.ro.

Any appeals can be sent exclusively by e-mail, within 48 hours of the display of the result of the file analysis, to the address: comisieevaluare@mcid.gov.ro.

The results of appeals are displayed on the website www.mcid.gov.ro.

Only candidates declared „Accepted” in the stage of analysis of the competition files can participate for the interview.

The schedule of the online interviews will be published on the website www.mcid.gov.ro after the results of the appeals are displayed.

The interview consists in assessing the professional achievements of the candidate, by referring to the following criteria:

 1. the results of research and/or innovation activity;
 2. the impact of the research and/or innovation activity, mainly aiming at the presentation of concrete applications of the research results in the economy and/or society;
 3. the ability to attract research funds or collaborate with public and/or private research organizations;
 4. professional prestige;
 5. the ability to lead/coordinate research and/or innovation activities.

The results of the interview are displayed with the mention „Accepted” or „Rejected” on the website www.mcid.gov.ro.

Additional information can be obtained at  comisieevaluare@mcid.gov.ro and/or on the website www.mcid.gov.ro.

This announcement is posted on the website of the Ministry of Research, Innovation and Digitization, starting from 08.04.2024.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sari la conținut