Skip to content

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează în data de 11.05.2023, ora 10 (proba scrisă) concurs de recrutare, pentru ocuparea a 2 posturi de șoferi, posturi vacante de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată) cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează în data de 11.05.2023, ora 10 (proba scrisă) concurs de recrutare, pentru ocuparea a 2 posturi de șoferi, posturi vacante de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 

1.      Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare 

 

          1 post șofer, funcție contractuală de execuție, studii  medii, program de lucru 8 h;

 

2.     Direcția Tehnologia Informației Și Transformare Digitală

 

          1 post șofer, funcție contractuală de execuție, studii  medii, program de lucru 8 h;

 

Localizarea postului: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

 

a)    să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b)    să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)    să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)    să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f)     să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs (studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat);

g)    să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerințele specifice privind ocuparea postului:

 

– Fișa medicală conducător auto

– Aviz psihologic conducător auto

– Deținere permis auto de conducere categoria B

 

 

 

Atribuţiile postului:

1.            Consultarea, instruirea şi aplicarea modificărilor legislative;

2.              Efectuează zilnic înainte de ieşirea în cursă, controlul tehnic al autovehiculului pe care îl are în primire (actele maşinii, combustibil, ulei, pornire, direcţie, frâne, semnalizare);

3.              Stă la dispoziţia compartimentului la care este repartizat şi efectuează curse cu autovehiculul, conform sarcinilor de serviciu;

4.              Completează zilnic foaia de parcurs a maşinii, cu toate datele prevăzute de formular, contrasemnată de beneficiarii curselor;

5.              Efectuează, de câte ori este nevoie, spălatul autovehiculului şi întreţinerea interioară a acestuia;

6.              Se îngrijeşte de efectuarea, prin ateliere de specialitate, a reviziilor tehnice şi reparaţiilor conform normelor tehnice şi la termenele prevăzute în funcţie de realizarea kilometrilor;

      Efectuează schimbul uleiului de motor şi completarea acestuia la termenele prevăzute;

      Sesizează necesitatea pieselor de schimb auto de care este nevoie în vederea procurării acestora;

7.             Coordonează şi colaborează la angajarea lucrărilor de reparaţii ale parcului auto.

8.              Responsabil cu parcul auto al MCID.

9.                Îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare propriului domeniu de competenţă prevăzute la art. 4.16 din Regulamentul de Organizare si Funcţionare al MCID aprobat prin Ordinul nr. 94/2021.

DOSARUL DE CONCURS

Dosarele de înscriere la concurs se vor transmite online la adresele de e.mail  ale persoanelor de contact menționate mai jos sau fizic, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, în perioada 24.04.2023 – 05.05.2023, în zilele de luni – joi în intervalul orar 09.00 – 16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 – 13.00, telefon 021/3034195, Serviciul Resurse Umane.

 Aplicația va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţilesanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani;

h) curriculum vitae, modelul comun european;

(2) adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

 

Model cerere înscriere concurs

 


DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 

Concursul constă în trei etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b) proba scrisă

c) interviul

 

Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

 


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 

Bibliografia:

Constituţia României, republicată;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

Constituţia României, republicată;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

 

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, probei scrise, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise, respectiv a publicării rezultatului probei de interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării etaj 5, camera 510 sau pe e_mail, la adresele de contact.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

 

Functie

e.mail

Numar telefon

Alexandra CHIVU

 

Consilier asistent

Alexandra.chivu@research.gov.ro

021/3034195

Cosmina Sănziana CRIȘAN

 

Consilier debutant

Cosmina.crișan@research.gov.ro

021/3034195

Adrian VERDE

 

Consiler superior

Adrian.verde@research.gov.ro

021/3034195

 

 Publicare anunț  MCID


21.04.2023

Perioada de depunere dosare/data limită

24.04.-05.05.2023

Selecția dosarelor și Publicare pe site rezultate selecție dosare

08.05.2023

Depunere contestații dosare

09.05.2023

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

10.05.2023

Proba scrisă

11.05.2023

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

12.05.2023

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

15.05.2023

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

16.05.2023

Proba de interviu

17.05.2023

Afișarea rezultatelor în urma interviului

18.05.2023

Depunerea eventualelor contestații la proba de interviu

19.05.2023

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

22.05.2023

Afișarea rezultatelor finale

23.05.2023

 

 

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, telefon 021/3034195, Serviciul Resurse Umane, camera 510 sau e-mail resurseumane@research.gov.ro

Din aceeași categorie...

ANULARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

ANULARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării anunță anularea concursului cu proba scrisă în data de 11.10.2023 și proba de interviu în…
SUSPENDARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

SUSPENDARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării anunță suspendarea concursului organizat în data de 11.10.2023 pentru ocuparea a 3 posturi funcții contractuale…
Sari la conținut