Skip to content

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează în data de 10.03.2023, ora 10 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice de execuție

 

A.
Direcția
Comunicare, Transparență și Dialog Social
– 3 funcții publice de execuție vacante,
după cum urmează:

 


Consilier,
clasa I, grad profesional principal – 2 posturi
(ID
post 567528 și 567529), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Consilier,
clasa I, grad profesional asistent – 1 post
(ID post 567531)
), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

I.
Condiții
specifice și atribuțiile posturilor
:


Consilier,
clasa I, grad profesional principal
la Direcția
Comunicare, Transparență și Dialog Social
2
posturi
(ID post 567528 și 567529), (normă întreagă, 8 ore/zi,
40 ore/săptămână);

 

o   CONDIȚII SPECIFICE pentru ocuparea
postului:


Studii
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;


Cunoştinţe
de operare pe calculator: redactare materiale, utilizare baze de date, internet și poștă electronica – nivel mediu;


Cunoaşterea
unei limbi străine (engleză): nivel mediu;


Abilități,
calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, creativitate, obiectivitate, integritate, operativitate, capacitate de lucru în echipă, profesionalism, responsabilitate, loialitate, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidentialitate, eficiență,;


Vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

o
ATRIBUȚIILE
POSTULUI
:

1.
Soluționează petițiile adresate instituției, în condițiile reglementate de OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor, precum si a cererilor de acces la informatiile de interes public, in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.
Analizează și documentează subiectele tratate în vederea formulării unui răspuns corect și prompt petițiilor formulate în temeiul OG nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

3.
Promovează activitatea și rezultatele Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării:

a.    Monitorizează
toate evenimentele importante din domeniul de competență a ministerului.

b.    Diseminează
informațiile relevante de interes pentru publicul larg, prin instrumente specifice comunicării cu mass-media (comunicate de presa, materiale informative, declarații de presă, sinteze, răspunsuri la solicitările presei).

c.    Organizează
evenimente în vederea diseminării informațiilor relevante, de interes pentru publicul larg (conferințe de presa, briefing-uri).

d.    Organizează
conferințe, dezbateri publice, consultări cu principalii actori relevanți pentru domeniul de competență al ministerului;

4.
Monitorizează mass-media pentru identificarea problemelor referitoare la domeniile ministerului transmise către
conducerea ministerului.

5.
Consiliază și sprijină  persoanele care reprezintă ministerul în aparițiile publice.

6.
Coordonează și asigură activitatea de secretariat pentru Comisia de Dialog Social, in conformitate cu Legea nr.
62/2011 – Legea dialogului social, republicata.

7.
Redactează comunicatele de presă care se publică pe pagina de Facebook a Ministerului Cercetării, Inovării și
Digitalizării și le transmite către presă,

8.
Redactează materiale de promovare a activității Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (pliante,
broșuri, rapoarte de activitate, s.a.).

9.
Monitorizează website-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și orice alte surse de informații care
necesită publicarea pe website și propune spre avizare Ministrului/ Secretarului General în vederea publicării acestora.

10.    Participă
la elaborarea și implementarea planului de relații publice și a strategiei de comunicare agreată de conducerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

11.    Contribuie
la dezvoltarea proceselor de comunicare internă și externă.

12.    Îndeplinește
atribuțiile corespunzătoare domeniilor de competenta, prevăzute în ROF-ul Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării.

13.    Respectă
regulile de protecție a muncii si de PSI.

14.
Colaborează cu toate departamentele din structura Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării, pentru buna
desfășurare a activității.

 


Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Direcția Comunicare, Transparență și Dialog
Social
– 1 post (ID
post 567531), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)
;

 

o   CONDIȚII
SPECIFICE pentru ocuparea postului:


Studii
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;


Cunoştinţe
de operare pe calculator: redactare materiale, utilizare baze de date, internet și postă electronică – nivel mediu;


Cunoaşterea
unei limbi străine (engleză): nivel mediu;


Abilități,
calități și aptitudini necesare: abilități de comunicare, creativitate, amabilitate, obiectivitate, corectitudine, integritate, operativitate, promptitudine, capacitate de lucru în echipă, profesionalism, responsabilitate, loialitate, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, eficiență, initiativă privind îmbunatățirea activităților desfășurate;


Vechimea în specialitate necesară: minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

o
ATRIBUȚIILE
POSTULUI
:

1.      Soluționează
petițiile adresate instituției, în condițiile reglementate de OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, precum și a cererilor de acces la informațiile de interes public, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

2.      Asigură
documentarea în vederea formulării unui răspuns corect și prompt oricăror petiții formulate în temeiul OG nr. 27/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

3.      Promovează
activitățile și realizările Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării:

a.       Monitorizează
toate evenimentele importante din domeniul activității ministerului.

b.      Asigură
diseminarea informațiilor relevante de interes pentru publicul larg, prin instrumente specifice comunicării cu mass-media (comunicate de presa, materiale informative, declarații de presă, sinteze, răspunsuri la solicitările presei).

4.      Asigură
activitatea de secretariat pentru Comisia de Dialog Social, în conformitate cu Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, republicată.

5.      Redactează
comunicatele de presă care se publică pe pagina de facebook a MINISTERULUI CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII și transmiterea acestora către presă, redactează materialele de promovare a activității Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării (pliante, broșuri, rapoarte de activitate, ș.a.).

6.      Monitorizează
site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a oricare alte informații care se doresc a fi publicate pe site și propune spre avizare Ministrului/ Secretarului General în vederea publicării acestora.

7.      Îndeplinește
atribuțiile corespunzătoare domeniilor de competență, prevăzute in ROF-ul Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării.

8.      Respectă
regulile de protecție a muncii si de PSI.

9.
Colaborează cu toate departamentele din structura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru buna desfășurare a activității.

Bibliografia:

1.
Constituţia României, republicată;

2.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

5.
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și compleările ulterioare

6.
Hotărârea de Guvern nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

7.
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

8.
Ordonanța de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și
completările ulterioare.

9.
Ordinul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 20492/10.05.2022

10.  HG 371/2021 – Organizare şi funcţionare Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Tematica:

1.
Drepturile, libertăţile și îndatoririle fundamentale;

2.
Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și
evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din, cu modificările şi completările ulterioare;

3.
Libertatea de circulație, dreptul la libera alegere a domiciului și accesul în locurile publice;

4.
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

5.
Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii.

6.
Liberul acces la informațiile de interes public;

7.
Transparența decizională în administrația publică

             8.  Soluționarea petițiilor.

 

B.
Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de
Evaluare a Calității Cercetării
Științifice, Contractare, Monitorizare

6 funcții publice de execuție vacante,
după cum urmează:

 

1.
Consilier,
clasa I, grad profesional superior
– Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării
Științifice, Contractare, Monitorizare 


 4
posturi
(ID post 67911, 67930, 469146 și 551916), (normă întreagă, 8
ore/zi, 40 ore/săptămână);

2.
Consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de
Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare


1 post ( ID post 567574)
(normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

3.
Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare


1 post ( ID post 567572)
(normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

                    Condiții specifice și
atribuțiile postului
:

1.
Consilier,
clasa I, grad profesional superior
– Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare 


 4
posturi
(ID post 67911, 67930, 469146 și 551916), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Studii de specialitate:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științe juridice, economice, administrație publică respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe juridice, economice sau administrație publică;


Cunoştinţe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare internet: nivel mediu;


Cunoaşterea unei limbi străine (engleză): nivel mediu;


Vechimea în specialitate necesară: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 

 

2.
Consilier, clasa I, grad profesional principal – Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de
Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare 

     
1 post (
ID post 567574) (normă
întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științe juridice, economice, administrație publică respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe juridice, economice
sau administrație publică;


Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare internet: nivel mediu;


Cunoașterea unei limbi străine (engleză): nivel mediu;


Vechimea în specialitate necesară: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice 

 

  3. Consilier, clasa I, grad profesional asistent  – Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare 


      
1 post ( ID post 567572) (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă în domeniul științe juridice, economice, administrație publică respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe juridice, economice
sau administrație publică;


Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare
internet: nivel mediu;


Cunoașterea unei limbi
străine (engleză): nivel mediu;


Vechimea în specialitate
necesară: minimum 1 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării
funcției publice 

 

ATRIBUȚII:


monitorizează și
evaluează implementarea proiectelor și programelor finanțate din bugetul de
stat în domeniul cercetării, inovării și transferului tehnologic;


analizează date,
studii, rapoarte, cercetări necesare pentru proiectele/programele finanțate
conform domeniului de competență;


raportează
rezultatele implementării proiectelor/programelor finanțate conform domeniului
de competență;


pregătește
documentația necesară pentru lansarea de apeluri competitive pentru finanțarea
programelor conform domeniului de competență;


elaborează ghiduri,
scheme de ajutor de stat, instrucțiuni, metodologii de lucru, conform
domeniului de competență

 

Bibliografia:

 1. Constituția
  României, republicată;
 2. Titlul
  I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
  57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
  ulterioare;
 3. Legea
  nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
  bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța
  Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor
  formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările
  ulterioare:
 5. H.G.
  nr. 371/2021 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Cercetării,
  Inovării si Digitalizarii, cu modificările ulterioare;
 6. O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea
  ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările
  ulterioare;
 7. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002
  privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Planul Național de Cercetare
  Dezvoltare și Inovare 2022-2027,
  https://www.mcid.gov.ro/transparenta-decizionala/planul-national-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2022-2027/
 9. H.G. nr. 1.405 din 17 noiembrie 2022
  pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea,
  finanțarea și monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

 

Tematica:

 1. Drepturi,
  libertăți și îndatoriri fundamentale;
 2.  Administrația publică centrală de
  specialitate;
 3. Reglementări
  privind funcționarul public și funcția publică;
 4. Norme
  privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și
  libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării
  la ură și discriminare;
 5.  Egalitatea de șanse și tratament.
  Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei
  și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați
  în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamații
  privind discriminarea pe criteriul de sex;
 6. Organizarea
  şi atribuțiile  Ministerului
  Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii;
 7. Dispoziții generale privind
  cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică; Sistemul național de
  cercetare-dezvoltare; Evaluarea activității de cercetare științifică și
  dezvoltare tehnologică; Strategia națională de cercetare-dezvoltare și
  Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare; Finanțarea
  activităților de cercetare-dezvoltare și inovare; Rezultatele
  activităților de cercetare-dezvoltare; Stimularea dezvoltării tehnologice
  și a inovării;
 8. Dispoziții generale privind finanțele
  publice
 9. Principii, reguli și responsabilități
  în domeniul finanțelor publice
 10. Finanțele instituțiilor publice
 11. Domeniile
  prioritare și programele din Planul Național de Cercetare Dezvoltare și
  Inovare 2022-2027
 12. Monitorizarea
  programelor-nucleu

 

 

C.
Direcția
Politici și Strategii CDI, Inovare și Transfer Tehnologic, Serviciul Politici
și Strategii CDI și Transfer Tehnologic – 3 funcții publice de execuție vacante,
după cum urmează:

 


Consilier,
clasa I, grad profesional superior
– Direcția Politici și
Strategii CDI, Inovare și Transfer Tehnologic, Serviciul Politici și Strategii
CDI și Transfer Tehnologic – 2 posturi
(ID post 551886 și 551888), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Consilier,
clasa I, grad profesional principal
– Direcția Politici și
Strategii CDI, Inovare și Transfer Tehnologic, Serviciul Politici și Strategii
CDI și Transfer Tehnologic – 1 post
(ID post 567606), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Pot participa la
concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate
persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și
specifice:

 

II.
Condiții
specifice și atribuțiile posturilor
:

        Consilier, clasa I, grad profesional
superior
– Direcția Politici și Strategii CDI, Inovare și
Transfer Tehnologic, Serviciul Politici și Strategii CDI și Transfer Tehnologic
2 posturi (ID post 551886 și
551888), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

       Studii
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul științe juridice, economice, științe politice, administrație publică
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul științe juridice, economice, științe politice sau administrație
publică;

       Cunoştinţe
de operare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS
Office, navigare internet: nivel mediu;

       Cunoaşterea
unei limbi străine (engleză): nivel mediu;

       Vechimea
în specialitate necesară: minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice.

 

       Consilier, clasa I, grad profesional
principal
– Direcția Politici și Strategii CDI, Inovare și
Transfer Tehnologic, Serviciul Politici și Strategii CDI și Transfer Tehnologic
1 post (ID post 567606), (normă
întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

       Studii
de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în
domeniul științe juridice, economice, științe politice, administrație publică
respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în
domeniul științe juridice, economice, științe politice sau administrație
publică;

       Cunoştinţe
de operare pe calculator (necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS
Office, navigare internet: nivel mediu;

       Cunoaşterea
unei limbi străine (engleză): nivel mediu;

Vechimea
în specialitate necesară: minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitării funcției publice.

ATRIBUȚIILE
POSTULUI
:


Elaborează analize și evaluări în
domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic;


Colectează, prelucrează și analizează date
în domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic;


Analizează documente strategice,
legislație națională, europeană și internațională, studii și cercetări științifice
și transpune rezultatele analizei în propuneri de documente programatice sau
acte normative, conform competențelor;


Elaborează politici publice, strategii,
planuri în domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic;


Monitorizează și evaluează implementarea
politicilor publice, planurilor și strategiilor din domeniile cercetare,
dezvoltare, inovare și transfer tehnologic;


Organizează evenimente, dezbateri,
consultări cu actorii relevanți din domeniile cercetare, dezvoltare, inovare și
transfer tehnologic;


Elaborează și fundamentează pozițiile de
politici publice ale României în domeniile
cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic și le supune spre
aprobare superiorului ierarhic;


Elaborează prezentări și prezintă
rezultatele analizelor, evaluărilor, studiilor realizate în domeniile
cercetare, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic;

BIBLIOGRAFIA:

1.
Constituţia
României, republicată;

2.
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.
Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.
Hotărârea
Guvernului nr. 371/2021 – Organizarea şi funcţionarea MCID

5.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare,
implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor
guvernamentale

6.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare,
monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale

7.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de
prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor
normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării
impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru
evaluarea impactului actelor normative

8.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor
publice la nivel central

9.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a
altor documente, în vederea adoptării/aprobării

10.  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 775 din 14.07.2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si
evaluare a politicilor publice la nivel central

11.  Manual de metode folosite în planificarea
politicilor publice și evaluarea impactului, SGG, 2006,
https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-metode-impact.pdf

12.  Manual de monitorizare şi evaluare a politicilor
publice, SGG, 2009 –
https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-monitorizare-si-evaluare-politici-publice.pdf

TEMATICA:

1.
Constituţia
României, republicată TITLUL I – Principii generale; TITLUL II – Drepturile,
libertăţile şi îndatoririle fundamentale – CAPITOLUL I – Dispoziţii comune;
CAPITOLUL II – Drepturile şi libertăţile fundamentale; CAPITOLUL III –
Îndatoririle fundamentale; III. TITLUL III – Autorităţile publice

2.
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor
publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația
publică și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul I şi II ale
părţii a VI-a din, cu modificările şi completările ulterioare;

3.
Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.
Mandatul și
atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

5.
Elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor;

6.
Elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea Planurilor Strategice Instituționale;

7.
Metodologia
pentru realizarea evaluării impactului

8.
Metode și
tehnici de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice

 

 D.
Direcția
Tehnologia Informației Și Transformare Digitală, Serviciul politici si
strategii in digitalizare –
4
funcții publice de execuție vacante,  după cum urmează:

 


Consilier,
clasa I, grad profesional superior
– Direcția tehnologia
informației și transformare digitală, Serviciul politici si strategii in
digitalizare – 2 posturi (ID post
551863 și 551865), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Consilier,
clasa I, grad profesional principal
– Direcția tehnologia
informației și transformare digitală, Serviciul politici si strategii in
digitalizare – 2 posturi (ID post
567542 și 567541), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

Pot participa la
concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate
persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și
specifice:

 

D1.
Condiții
specifice și atribuțiile postului I
:


 Consilier, clasa I, grad profesional superior (ID
post 551863) Direcția tehnologia
informației și transformare digitală, Serviciul politici si strategii in
digitalizare (ID post ), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);

 


Consilier,
clasa I, grad profesional principal
– Direcția tehnologia
informației și transformare digitală, Serviciul politici si strategii in
digitalizare (ID post 567542), (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Studii de specialitate: studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul științe juridice,
științe politice, economice, administrație publică respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științe juridice, științe
politice, economice sau administrație publică;


Cunoştinţe de operare pe calculator
(necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare internet: nivel
mediu;


Cunoaşterea unei limbi străine (engleză):
nivel mediu;


Vechimea în specialitate necesară:


minimum 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier, clasa I, grad
profesional superior (1 post);


minimum 5 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier, clasa I, grad
profesional principal ( 1 post);

 

 

ATRIBUȚIILE
POSTULUI
:


Elaborează analize și evaluări în domeniul
tehnologia informației și transformare digitală;


Colectează, prelucrează și analizează date
în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;


Analizează documente strategice,
legislație națională, europeană și internațională, studii și cercetări
științifice și transpune rezultatele analizei în propuneri de documente
programatice sau acte normative, conform competențelor;


Elaborează politici publice, strategii,
planuri în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;


Monitorizează și evaluează implementarea
politicilor publice, planurilor și strategiilor din domeniul tehnologia
informației și transformare digitală;;


Organizează evenimente, dezbateri,
consultări cu actorii relevanți din domeniul tehnologia informației și
transformare digitală;


Elaborează și fundamentează pozițiile de politici
publice ale României în domeniul tehnologia informației și transformare
digitală și le supune spre aprobare superiorului ierarhic;


Elaborează prezentări și prezintă
rezultatele analizelor, evaluărilor, studiilor realizate în domeniul tehnologia
informației și transformare digitală;


inițiază și gestionează proiecte din
domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

Bibliografia
/ Tematica I:

BIBLIOGRAFIA I:

1.
Constituţia
României, republicată;

2.
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.
Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.
Hotărârea
Guvernului nr. 371/2021 – Organizarea şi funcţionarea MCID;

5.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare,
implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor
guvernamentale;

6.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare,
monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale;

7.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de
prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor
normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării
impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru
evaluarea impactului actelor normative;

8.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor
publice la nivel central;

9.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a
altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

10.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 775 din 14.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la
nivel central;

11.
Manual de metode
folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului, SGG,
2006,
https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-metode-impact.pdf

Manual de monitorizare şi evaluare a politicilor
publice, SGG, 2009 –
https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-monitorizare-si-evaluare-politici-publice.pdf.

12.
Strategia Națională pentru Agenda Digitală pentru România 2020;           

13.
Legea 242/2022 privind schimbul de date între sisteme
informatice și crearea   Platformei
naționale de interoperabilitate;

 

TEMATICA I:

1.
Constituția
României, republicată TITLUL I – Principii generale; TITLUL II – Drepturile,
libertățile şi îndatoririle fundamentale – CAPITOLUL I – Dispoziţii comune;
CAPITOLUL II – Drepturile şi libertățile fundamentale; CAPITOLUL III –
Îndatoririle fundamentale; III. TITLUL III – Autorităţile publice;

2.
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor
publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația
publică și evidența personalului plătit din fonduri publice, Titlul I şi II ale
părţii a VI-a  cu modificările şi
completările ulterioare;

3.
Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.
Mandatul și
atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;

5.
Elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor;

6.
Elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea Planurilor Strategice Instituționale;

7.
Metodologia
pentru realizarea evaluării impactului;

Metode și tehnici de
analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice;

 

D2. Condiții
specifice și atribuțiile postului II
:


Consilier,
clasa I, grad profesional superior
(ID post 551865) Direcția tehnologia informației și
transformare digitală, Serviciul politici si strategii in digitalizare, (normă
întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Consilier,
clasa I, grad profesional principal
(ID post 567541) –
Direcția tehnologia informației și transformare digitală, Serviciul politici si
strategii in digitalizare, (normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână);


Studii de specialitate: studii universitare de
licenţă absolvite cu diplomă în domeniul tehnologiei informațiilor (procesoare,
calculatoare, hardware și software, limbaj de programare și structuri de date),
cibernetică, matematică, statistică respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnologiei informațiilor,
cibernetică, matematică, statistică;

 


Cunoştinţe de operare pe calculator
(necesitate şi nivel): operare sistem Windows, MS Office, navigare internet:
nivel avansat;

 


Cunoaşterea limbii engleză nivel mediu;

 


Vechimea în specialitate necesară:

 


minimum 7 ani vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcției publice de consilier, clasa I, grad
profesional superior (1 post);

 


minimum 5
ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de
consilier, clasa I, grad profesional principal (1 post);

ATRIBUȚIILE
POSTULUI
:

          Elaborează analize
și evaluări în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

          Colectează, prelucrează și analizează date în domeniul
tehnologia informației și transformare digitală;

          Analizează documente strategice, legislație națională,
europeană și internațională, studii și cercetări științifice și transpune
rezultatele analizei în propuneri de documente programatice sau acte normative,
conform competențelor;

          Elaborează politici publice, strategii, planuri în domeniul
tehnologia informației și transformare digitală;

          Monitorizează și evaluează implementarea politicilor
publice, planurilor și strategiilor din domeniul tehnologia informației și
transformare digitală;

– Elaborează prezentări
și prezintă rezultatele analizelor, evaluărilor, studiilor realizate în
domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– inițiază și gestionează
proiecte din domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– realizează design și
programare de modele de inteligență artificială;

– dezvoltă
website-uri/aplicații/programe inclusiv cu aplicabilitate în domeniul
inteligenței artificiale

 

 

BIBLIOGRAFIA II:

1.
Constituţia
României, republicată;

2.
Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

3.
Ordonanţa
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.
Hotărârea
Guvernului nr. 371/2021 – Organizarea şi funcţionarea MCID

5.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare,
implementare, monitorizare, evaluare și actualizare a strategiilor
guvernamentale;

6.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 427/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare,
monitorizare, raportare și revizuire a Planurilor Strategice Instituționale;

7.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conținutului instrumentului de
prezentare și motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor
normative, a instrucțiunilor metodologice pentru realizarea evaluării
impactului, precum și pentru înființarea Consiliului consultativ pentru
evaluarea impactului actelor normative;

8.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 523/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului
privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor
publice la nivel central;

9.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a
altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

10.
HOTĂRÂREA
GUVERNULUI nr. 775 din 14.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la
nivel central;

11.
Manual de
metode folosite în planificarea politicilor publice și evaluarea impactului,
SGG, 2006,
https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-metode-impact.pdf;

12.
Manual de
monitorizare şi evaluare a politicilor publice, SGG, 2009 –
https://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/manual-monitorizare-si-evaluare-politici-publice.pdf;

TEMATICA II:

1. Mecanisme
de securitate informatică

2. Linii
Strategice de Dezvoltare pentru e-Guvernare şi Interoperabilitate

     3.Constituţia
României, republicată TITLUL I – Principii generale; TITLUL II –  Drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale – CAPITOLUL I – Dispoziţii comune; CAPITOLUL II – Drepturile şi
libertăţile fundamentale; CAPITOLUL III – Îndatoririle fundamentale; III.
TITLUL III – Autorităţile publice

  4.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019, PARTEA a VI-a Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile
personalului contractual din administrația publică și evidența personalului
plătit din fonduri publice, Titlul I şi II ale părţii a VI-a din, cu
modificările şi completările ulterioare;

 5.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

 6.Mandatul și atribuțiile Ministerului
Cercetării, Inovării și Digitalizării;

                    7.Elaborarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiilor;

 8.Elaborarea, implementarea, monitorizarea și
evaluarea Planurilor Strategice Instituționale;

                    9.Metodologia pentru
realizarea evaluării impactului

                   10.Metode și tehnici de
analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS

Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările
și completările ulterioare, respectiv:


au
cetăţenia română şi domiciliul în România;


cunosc limba română, scris şi vorbit;


au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;


au capacitate deplină de exerciţiu;


sunt apți din punct de vedere medical şi
psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face
pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie,
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul
unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii. Potrivit art. 613 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, condiția apt din punct de vedere
psihologic în ceea ce privește atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare
psihologică nu a fost încă reglementată conform art. 625 alin. (2) din actul
normativ menționat, astfel încât nu poate constitui condiție de ocupare a
postului;


îndeplinesc
condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru
ocuparea funcţiei publice;


îndeplinesc
condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;


nu au fost condamnați pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii,
infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau
dezincriminarea faptei;


nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o
funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia
au săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile
legii;


nu
au fost destituiți dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;


nu au fost lucrători ai Securităţii sau
colaboratori ai acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.


nu au fost lucrători ai Securităţii sau
colaboratori ai acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor transmite online la adresa de e.mail resurseumane@research.gov.ro sau fizic, la sediul ministerului, aplicația care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul
studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale
postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care
atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în
copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia
pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de
sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă
care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. Sunt
exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind
calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele
care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani;

h) curriculum vitae, modelul comun european;

(2) adeverința care atestă starea de sănătate conține,
în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul
standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) în cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit.
e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la
înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,
cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d) vor
fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu
acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de
cererea privind înscrierea la concurs.

  Modelul cerererii
de înscriere

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia pe
propria răspundere se pun la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul
comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul
Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – www.research.gov.ro, la
secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Dosarele
de înscriere la concurs se pot depune la sediul Ministerului Cercetării și
Inovării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, în perioada
07.02.2023 – 27.02.2023, în zilele de luni – joi în intervalul orar 09.00 –
16.00 şi vineri în intervalul orar 09.00 – 13.00.

Informații
suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării și Inovării din
str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, telefon 021/3034195, Serviciul
Resurse Umane.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
constă, de regulă, în 5 etape succesive, după cum urmează:

a)
selecţia
dosarelor de înscriere;

b)
proba
eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare calculator, nivel mediu

c)
proba
eliminatorie de testare a cunoștințelor de limbă engleză, nivel mediu

d)    proba scrisă

e)    proba de interviu

 

Candidații al căror dosar conține documente care
atestă deținerea cunoștințelor de operarea calculator, precum și atestat de
limbă engleză nivel mediu, nu vor susține probele eliminatorii.

Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidaţii
care promovează etapa/proba anterioară.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării
îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele
din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se
afișează cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de
motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării,
Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

În cadrul interviului se testează abilitățile,
aptitudinile și motivația candidatului.

 Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice
impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

 

 

Calendarul
concursului:

07.02.2023

27.02.2023

Înscrierea
candidaţilor – Depunerea dosarelor (20 zile)

27.02.2023

28.02.2023

Evaluarea
dosarelor de înscriere

28.02.2023

Publicarea
rezultatelor selecţiei dosarelor

01.03.2023

Depunerea
contestaţiilor la selecția dosarelor

02.03.2023

Soluţionarea
contestaţiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor

09.03.2023 ora 10:00

Proba suplimentară
de testare a cunoștințelor de operare calculator

09.03.2023 ora 12:12

Proba suplimentară
de testare a cunoștințelor de limbă engleză

09.03.2023

Afișarea
rezultatelor probelor suplimentare

09.03.2023

Depunerea
contestaţiilor la probele suplimentare

09.03.2023

Soluţionarea
contestaţiilor la probele suplimentare și afișarea rezultatelor

10.03.2023

Desfăşurarea
probei scrise (minim 30 zile de la publicare)

10.03.2023

13.03.2023

Notarea
lucrărilor

14.03.2023

Publicarea
rezultatelor probei scrise

15.03.2023

Depunere contestaţii
probă scrisă

16.03.2023

Soluţionare
și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor

21.03.2023

Desfăşurarea
probei de interviu

22.03.2023

Publicarea
rezultatelor probei de interviu

23.03.2023

Depunerea
contestaţiilor la proba de interviu

23.03.2023

Soluţionarea
contestaţiilor la proba de interviu

24.03.2023

Publicarea
rezultatelor finale 

 

 

SOLUȚIONAREA
CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, respectiv probă de
interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24
de ore de la data afișării rezultatului.

După susținerea probelor
suplimentare de testare a cunoștințelor de operare calculator, respectiv

testarea
cunoștințelor de limbă engleză, termenul de depunere a contestațiilor este de maxim
60 minute.

 

Date de contact
secretariat comisie concurs:


Alexandra CHIVU                     e.mail: alexandra.chivu@research.gov.ro


Cosmina-Sînziana CRISAN      e.mail: cosmina.crisan@research.gov.ro


Adrian VERDE                          e.mail: adrian.verde@research.gov.ro

 

Documentele aferente
concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice,
calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica, se transmit
spre publicare pe portalul posturi.gov.ro și se vor afișa pe site-ul MCID
www.research.gov.ro

Din aceeași categorie...

A apărut noul număr al revistei InHouse

A apărut noul număr al revistei InHouse

Ajunsă la numărul 77, revista InHouse vă propune astăzi să vă familiarizați cu populațiile de nurcă europeană din Delta Dunării,…
Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

La propunerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi actul normativ pentru finanțarea…
Rezultatele etapei 1 - analiza dosarelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor de selectare a candidaților pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare din 08.04.2024

Rezultatele etapei 1 - analiza dosarelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor de selectare a candidaților pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare din 08.04.2024

NR. crt.Nr. dosarAdmis/Respins1730001Respins2730002Admis3730003Admis4730004Admis5730005Admis6730006Admis7730007Admis8730008Respins9730009Admis10730010Admis11730011Admis12730013Admis13730014Admis14730015Respins15730016Admis16730017Admis17730018Admis18730019Respins19730020Admis20730021Admis21730022Admis22730023Admis23730024Admis24730025Admis25730026Admis26730027Admis27730028Admis28730029Admis29730030Admis30730031Admis31730032Admis32730033Admis33730034Admis34730035Admis35730036Admis36730037Admis37730038Admis38730039Admis39730040Admis40730041Admis41730042Admis42730043Admis43730044Admis44730045Admis45730046Admis46730047Admis47730048Admis48730049Admis49730050Admis50730051Admis51730052Admis52730053Admis53730054Admis54730055Admis55730056Admis56730057Admis57730058Admis58730059Admis59730060Admis60730061Admis61730062Admis62730063Admis63730064Admis64730065Admis65730066Admis66730067Admis Dosarele candidaților au fost respinse în temeiul prevederilor HG nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea…
Sari la conținut