Skip to content

MCID publică anunţul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Direcției Tehnologia Informației și Transformare Digitală

Suspendat cf. Art. IV alin. (1) din OUG nr. 34/2023Data concursului: 21.06.2023

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

Perioada de depunere a dosarelor: 15.05.2023 – 06.06.2023

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare:

     Probă IT: 20.06.2023 10:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

     Probă limbi străine: 20.06.2023 12:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 21.06.2023 10:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Data, ora și locul desfășurării interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

Posturi scoase la concurs în cadrul Direcției Tehnologia Informației și Transformare Digitală:

1.  Consilier, clasa I, grad superior, Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare – id. post: 551865

2.  Consilier, clasa I, grad principal, Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare – id. post: 567542

 

 

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

    au cetăţenia română şi domiciliul în România;

    cunosc limba română, scris şi vorbit;

    au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

    au capacitate deplină de exerciţiu;

    sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii. Potrivit art. 613 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, condiția apt din punct de vedere psihologic în ceea ce privește atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică nu a fost încă reglementată conform art. 625 alin. (2) din actul normativ menționat, astfel încât nu poate constitui condiție de ocupare a postului;

    îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

    îndeplinesc condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

    nu au fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

    nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia au săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

    nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

    nu au fost lucrători ai Securităţii sau colaboratori ai acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad superior Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare – id. post: 551865

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domenii de studiu: Informatică (Ramura de ştiinţă), Matematică (Ramura de ştiinţă), Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: operare sistem Windows, MS Office, navigare internet- nivel avansat, dovedită în cadrul probei suplimentare / prin documente specifice,

Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare / prin documente specifice

 

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad principal Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare – id. post: 567542

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domenii de studiu: Informatică (Ramura de ştiinţă), Matematică (Ramura de ştiinţă), Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe administrative (Ramura de ştiinţă), Ştiinţe economice (Ramura de ştiinţă)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: operare sistem Windows, MS Office, navigare internet- nivel avansat, dovedită în cadrul probei suplimentare / prin documente specifice,

Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare / prin documente specifice

 

 

Bibliografie şi tematică pentru postul de Consilier, clasa I, grad superior, Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare – id. post: 551865:

 

1. Constituţia României, republicată

cu tematica Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

4. Titlul I şi II ale părţii a VI- a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind organizarea, rolul şi atribuţiile ministerului

6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale

cu tematica Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor

7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

cu tematica Metodologia pentru realizarea evaluării impactului

8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Regulament privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările si completările ulterioare

cu tematica Regulament privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

10. Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice si crearea Platformei naţionale de interoperabilitate

cu tematica Linii Strategice de Dezvoltare pentru eGuvernare şi Interoperabilitate

11. Legea nr. 58 /2023 privind securitatea si apărarea cibernetică a României, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

cu tematica Dispoziţii generale,Sistemul naţional de securitate cibernetică, Autorităţi competente şi responsabilităţi, Cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul securităţii cibernetice, Managementul incidentelor şi rezilienţa în spaţiul cibernetic

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

Elaborează analize și evaluări în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Colectează, prelucrează și analizează date în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Analizează documente strategice, legislație națională, europeană și internațională, studii și cercetări științifice și transpune rezultatele analizei în propuneri de documente programatice sau acte normative, conform competențelor;

– Elaborează politici publice, strategii, planuri în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Monitorizează și evaluează implementarea politicilor publice, planurilor și strategiilor din domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Elaborează prezentări și prezintă rezultatele analizelor, evaluărilor, studiilor realizate în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– inițiază și gestionează proiecte din domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– realizează design și programare de modele de inteligență artificială;

– dezvoltă website-uri/aplicații/programe inclusiv cu aplicabilitate în domeniul inteligenței artificiale

 

Bibliografie şi tematică pentru postul de Consilier, clasa I, grad principal, Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare – id. post: 567542

1.        Constituţia României, republicată

cu tematica Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Administraţia publică centrală de specialitate

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex

4. Titlul I şi II ale părţii a VI- a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică

5. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind organizarea, rolul şi atribuţiile ministerului

6. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale

cu tematica Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor

7. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

cu tematica Metodologia pentru realizarea evaluării impactului

8. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Regulament privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

9. HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările si completările ulterioare

cu tematica Regulament privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

10. Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice si crearea Platformei naţionale de interoperabilitate

cu tematica Linii Strategice de Dezvoltare pentru eGuvernare şi Interoperabilitate

11. Legea nr. 58 /2023 privind securitatea si apărarea cibernetică a României, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

cu tematica Dispoziţii generale,Sistemul naţional de securitate cibernetică, Autorităţi competente şi responsabilităţi, Cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul securităţii cibernetice, Managementul incidentelor şi rezilienţa în spaţiul cibernetic

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

Elaborează analize și evaluări în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Colectează, prelucrează și analizează date în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Analizează documente strategice, legislație națională, europeană și internațională, studii și cercetări științifice și transpune rezultatele analizei în propuneri de documente programatice sau acte normative, conform competențelor;

– Elaborează politici publice, strategii, planuri în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Monitorizează și evaluează implementarea politicilor publice, planurilor și strategiilor din domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– Elaborează prezentări și prezintă rezultatele analizelor, evaluărilor, studiilor realizate în domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– inițiază și gestionează proiecte din domeniul tehnologia informației și transformare digitală;

– realizează design și programare de modele de inteligență artificială;

– dezvoltă website-uri/aplicații/programe inclusiv cu aplicabilitate în domeniul inteligenței artificiale

 

Dispoziții generale privind desfășurarea concursului

Pentru înscrierea la concurs candidații vor transmite online la adresa de e-mail: resurseumane@research.gov.ro sau fizic la sediul ministerului, în perioada 15.05.2023 – 06.06.2023 aplicația care va conține următoarele documente:

 

a) formularul de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008. Modelul formularului de înscriere

b) copia actului de identitate;

c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei.

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în Anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Anexa menționată poate fi vizualizată accesând http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595

Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/ funcţiile ocupată/ ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi obținut online prin www.ghiseul.ro sau www.hub.mai.gov.ro)

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului,
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

g) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani;

h) curriculum vitae, modelul comun european; care poate fi vizualizat accesând

Model CV Europass Romana FREE Download (curriculum.ro)

Copiile de pe actele de mai sus precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Documentele depuse online vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității până la data probei eliminatorie de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației – 20.06.2023 ora 10.00.

 În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă, în 5 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 07.06.2023

b) proba eliminatorie de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, nivel avansat – 20.06.2023 ora 10.00

c) proba eliminatorie de testare a competențelor de limbă engleză, nivel mediu – 20.06.2023 ora 12.00

d) proba scrisă – 21.06.2023 ora 10.00

e) proba interviu – se afișează la data publicării rezultatului la proba scrisă

 

Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidaţii care promovează etapa/proba anterioară.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

Procedurile de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației și de testare a competențelor lingvistice sunt afișate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro la rubrica CARIERĂ.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice
impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

 

Se vor prezenta la proba interviului candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Soluționarea contestațiilor:

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro la rubrica CARIERĂ- Rezultate concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

După susținerea probelor suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, respectiv de testare a competențelor lingvistice, termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 60 minute de la ora afișării rezultatului, pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro la rubrica CARIERĂ- Rezultate concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Contestatiile se depun la adresa de mail: resurseumane@research.gov.ro sau fizic la registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, et. 5, cam 510 – Serviciul Resurse Umane. dl. Mirea Marin, Consilier superior- secretar comisie concurs: 0213034195, resurseumane@research.gov.ro

 

Afișat astăzi: 15.05.2023

Din aceeași categorie...

Sari la conținut