Skip to content

MCID, prin DGOIC, organizează în data de 15.09.2023, concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019.

 

Posturile contractuale sunt următoarele:

 

 • Expert verificare achiziții – 2 posturi cu 8 ore/zi;
 • Expert verificare financiară – 3 posturi, din care 2 posturi cu 8 ore/zi și 1 post cu 4 ore/zi;
 • Expert monitorizare – 4 posturi cu 8 ore/zi;


Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului până la data de 30 noiembrie 2023.


Localizarea posturilor:

 • Expert verificare achiziții – 2 posturi (8 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;
 • Expert verificare financiară – 2 posturi (8 ore/zi) plus 1 post (4 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;
 • Expert monitorizare – 4 posturi (8 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;
 

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:  

 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.


Cerințele specifice privind ocuparea posturilor:

 

Expert verificare achiziții – 2 posturi cu 8 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor publice.

Expert verificare financiară 3 posturi, din care 2 posturi cu 8 ore/zi și 1 post cu 4 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

Expert monitorizare – 4 posturi cu 8 ore/zi: 

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.


Abilități, calități și aptitudini necesare:  

    Abilităţi eficiente de comunicare verbală şi scrisă;

–    Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

–    Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

–    Gândire conceptuală şi creativă;

–    Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

–   Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;


DOSARUL DE CONCURS 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. a)    curriculum vitae;
 2. b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c)    copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;
 4. d)    copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;
 5. e)    copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;
 6. f)     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. g)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în toate situațiile, cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;
 8. h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.


Modelul cererii de înscriere este disponibil aici.

 

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar Cercetare – București, sector 1, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, etaj 3, camera 311, tel. 0748292605, începând cu data de 28.08.2023 până la data de 11.09.2023 inclusiv, de luni până joi, în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00.

 

Proba concursului (interviu) se va desfășura în data de 15.09.2023, începând cu ora 09:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare   str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în două etape succesive:

 1. a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;
 2. b)    probă interviu;

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 1. Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză;
 3. Motivația candidatului;
 4. Comportamentul în situații de criză
 5. Inițiativă și creativitate.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidații aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu, în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câștigător.


SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

 

Expert verificare achiziții – 2 posturi cu 8 ore/zi:

 1. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, cu modificările și completările ulterioare;
 2. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 5. HOTĂRÂRE nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016), cu modificările și completările ulterioare;
 7. U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 8. G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 

Expert verificare financiară – 3 posturi, din care 2 posturi cu 8 ore/zi și 1 post cu 4 ore/zi:

 1. HOTĂRÂRE nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;
 2. HOTĂRÂRE nr. 399/27.05. 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 4. HOTĂRÂRE nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014–2020, cu modificările și completările ulterioare.


Expert monitorizare – 4 posturi cu 8 ore/zi:

 1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf.

 1. Regulamentul (UE) nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
 2. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf

 1. Procedura operațională „Monitorizare” cod MO.Pr. (Ediția II, Revizia 4), disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructiuni-beneficiari/proceduri-operationale/procedura-operationala-de-monitorizare-editia-ii-revizia-4.pdfPrezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 28.08.2023.

 

Din aceeași categorie...

Sari la conținut