Skip to content

MCID prin DGOIC organizează în data de 20.01.2023 concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale în cadrul proiectului de asistență tehnică 2.1.093

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare (DGOIC), organizează în data de 20.01.2023 concurs (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019.

Posturile contractuale sunt următoarele:

–       Expert verificare achiziții – 1 post cu 8 ore/zi;

–       Expert verificare financiară – 4 posturi, din care 3 posturi cu 8 ore/zi și 1 post cu 4 ore/zi;

–       Expert monitorizare  – 2 posturi cu 8 ore/zi;

–       Expert evaluare administrativă, selecție și contractare – 2 posturi cu 8 ore/zi.

Durata contractului de muncă este de la data semnării contractului până la data de 31 martie 2023, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale și în funcție de fondurile alocate proiectului.  

Localizarea posturilor:

– Expert evaluare administrativă, selecție și contractare– 2 posturi (8 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;

– Expert verificare achiziții – 1 post (8 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;

– Expert verificare financiară – 2 posturi (8 ore/zi) plus 1 post (4 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;

– Expert verificare financiară – 1 post (8 ore/zi) la sediul biroului regional Nord – Vest al MCID-DGOIC din Cluj – Napoca;

– Expert monitorizare – 2 posturi (8 ore/zi) la MCID-DGOIC, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București;

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

a. să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b. să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs;

g. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Experiență anterioară în domeniul fondurilor nerambursabile europene și/sau instrumente financiare, constituie un avantaj.

Cerințele specifice privind ocuparea posturilor:

Expert verificare achiziții – 1 postcu 8 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în domeniul achizițiilor publice.

Expert verificare financiară – 4 posturi, din care 3 posturi cu 8 ore/zi și 1 post cu 4 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

Expert monitorizare – 2 posturi cu 8 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare – 2 posturi cu 8 ore/zi:

 • Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Windows, Microsoft Office – nivel mediu;
 • Limbi străine: engleză – nivel mediu;
 • Cerințe specifice – cel puțin 3 ani experiență în specialitatea studiilor.

Abilități, calități și aptitudini necesare:

–    Abilităţi eficientede comunicare verbală şi scrisă;

–    Abilitate de a interacţiona profesional cu grupuri diverse;

–    Gândire logică, capacităţi de a lucra simultan la mai multe activităţi;

–    Gândire conceptuală şi creativă;

–    Angajament către calitate şi orientare spre detalii;

–   Cunoașterea limbii române, scris și vorbit; 

DOSARUL DE CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a)    curriculum vitae (semnat pe fiecare pagină);

b)    copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)    copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d)    copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e)    copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f)     adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)    cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus în original, cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății și se va depune în original.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Modelul cererii de înscriere

Dosarul de concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul Direcției Generale Organism Intermediar Cercetare – București, sector 1, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25, etaj 3, camera 311, tel. 0748292605, începând cu data de 29.12.2022 până la data de 13.01.2023 inclusiv, de luni până joi în intervalul orar 09:00 – 16:00 și vineri orele 09:00 – 14:00.

Proba concursului (interviu) se va desfășura în data de 20.01.2023, începând cu ora 10:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare   str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

Concursul constă în două etape succesive:

a)    selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b)    interviul.

Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor. Data și ora interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la selecția dosarelor.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a)      Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b)      Capacitatea de analiză și sinteză;

c)       Motivația candidatului;

d)     Comportamentul în situații de criză

e)      Inițiativă și creativitate.

Interviul se susține, de regulă, într-un termen de minim 3 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor.

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv a publicării rezultatului probei interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, camera 315 sau la adresa de mail secretariat.dgoi@research.gov.rosub sancțiunea decăderii din acest drept.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA :

Expert verificare achiziții – 1 post cu 8 ore/zi:

1. DIRECTIVA 2014/24/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, cu modificările și completările ulterioare;

2. HOTĂRÂRE nr. 398/27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

5. HOTĂRÂRE nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

6. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016), cu modificările și completările ulterioare;

7. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

8. H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Expert verificare financiară – 4 posturi, din care 3 posturi cu 8 ore/zi și 1 post cu 4 ore/zi:

1. HOTĂRÂRE nr. 398/27.05.2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare;

2. HOTĂRÂRE nr. 399/27.05. 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40/23.09. 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

4. HOTĂRÂRE nr. 93/18.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014–2020, cu modificările și completările ulterioare.

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare – 2 posturi cu 8 ore/zi:

1. Proiect tehnologic inovativ– Ghidul solicitantului, Apelul 2

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4403/ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-stimularea-cererii-intreprinderilor-pentru-inovare-prin-proiecte-de-cdi-derulate-de-intreprinderi-proiect-tehnologic-inovativ-apel-2022 

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/proiect-tehnologic-inovativ/2022/ghidul-solicitantului-pti.pdf

2. Proiecte pentru Întreprinderi inovatoare de tip Start-up și Spin-off – Ghidul solicitantului, Apelul 2

https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4404/semnat-ordinul-mipe-nr-875-06-06-2022-pentru-aprobarea-ghidului-solicitantului-aferent-ac-iunii-1-2-1-tip-de-proiect-intreprinderi-inovatoare-de-tip-start-up-i-spin-off-apel-2022

 https://www.poc.research.gov.ro/uploads/competitii/actiunea-1-2-1/sectiunea-c/2022/ghid-121-start-up-si-spin-off.pdf

3. REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat cu modificările si completările ulterioare

4. Ordinul nr. 3822/11.05.2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanțarea activităților de cercetare- dezvoltare si inovare (CDI) si a investițiilor in CDI prin Programul Operațional Competitivitate (POC)”, cu modificările si completările ulterioare

5. Ordinul 836/23.12.2021 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Ajutor de minimis pentru sprijinirea start-up-urilor și spinoff-urilor inovatoare” în cadrul acțiunii 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere”, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” din cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare

Expert monitorizare – 2 posturi cu 8 ore/zi:

1. Axa 1 din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în versiunea 7.0 actualizată data de 28.10.2020, disponibilă pe:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/COMPETITIVITATE/POC/2021/05.01.2021/Programme_2014RO16RFOP001_7_0_ro.pdf.

2. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

3. Regulamentul (UE) nr. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat

4. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

5. Metodologia nr. 67099/30.08.2019 privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/monitorizare/2019/metodologie-privind-monitorizarea-indicatorilor-financiar-si-fizici-poc.pdf

6. Procedura operațională „Monitorizare” cod  OIC.MO.Pr. (Ediția II, Revizia 4), disponibilă pe:

https://www.poc.research.gov.ro/uploads/instructiuni-beneficiari/proceduri-operationale/procedura-operationala-de-monitorizare-editia-ii-revizia-4.pdf

Prezentul anunț este postat pe site-ul oficial al instituției, începând cu data de 29.12.2022.

Din aceeași categorie...

Lista cartilor si revistelor din cadrul Competitiei pentru Subventionarea Literaturii Tehnico-Stiintifice in anul 2023, etapa a II a

Lista cartilor si revistelor din cadrul Competitiei pentru Subventionarea Literaturii Tehnico-Stiintifice in anul 2023, etapa a II a

    Listă rezultate evaluare etapa a II a Contract etapa a II a a Competitiei LTH – format editabil  
Rezultatele finale ale selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Rezultatele finale ale selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Nr. Crt. Număr înregistrare ID anonimizare Comisia Rezultatul final Admis / Respins 1 481/14.09.2023 CCCDI-14-481 4 Admis 2 482/14.09.2023 CCCDI-14-482…
Sari la conținut