Skip to content

MCID organizează în data de 26.05.2023, ora 10.00 (proba scrisă) concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post de șofer, post vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată

Suspendat cf. Art. IV alin. (1) din OUG nr. 34/2023În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii (republicată) cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează în data de 26.05.2023, ora 10.00 (proba scrisă) concurs de recrutare, pentru ocuparea a unui post de șofer, post vacant de natură contractuală, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 

Direcția Tehnologia Informației Și Transformare Digitală

 

          1 post șofer, funcție contractuală de execuție, studii  medii / generale, program de lucru 8 h;

 

Localizarea postului: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București.

Pot participa la concursul organizat în vederea ocupării posturilor mai sus-menționate numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

Cerințele generale privind ocuparea posturilor:

 

a)    să aibă cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

b)    să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)    să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e)    să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;

f)     să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizează concurs (studii medii sau generale);

g)    să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Cerințele specifice privind ocuparea postului:

 

– Fișa medicală conducător auto

– Aviz psihologic conducător auto

– Deținere permis auto de conducere categoria B

 

DOSARUL DE CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

d) copii ale documentelor care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, după caz;

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului, după caz;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; în toate situațiile cazierul judiciar va fi depus cel mai târziu la data susținerii probei interviu;

h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) d), e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs (atasat)

 

 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI:

 

Concursul constă în trei etape succesive:

a) selecția dosarelor de înscriere la concurs;

b) proba scrisă

c) interviul

 

Se pot prezenta la proba scrisă numai candidații declarați admiși la selecția dosarelor.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Proba interviului se susține doar de către candidații declarați admiși la proba scrisă.

Punctajul maxim pentru proba scrisă este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) Cunoștințe teoretice și/sau abilități practice impuse de funcție;

b) Capacitatea de analiză și sinteză;

c) Motivația candidatului;

d) Comportamentul în situații de criză

e) Inițiativă și creativitate.

 

Punctajul maxim pentru proba interviu este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor probei interviu se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data susținerii interviului.

Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar, de 50 de puncte.

La punctaje egale, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA:

 

Bibliografia:

Constituţia României, republicată;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Tematica:

Constituţia României, republicată;

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumuri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, probei scrise, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, probei scrise, respectiv a publicării rezultatului probei de interviu la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării etaj 5, camera 510 sau pe e_mail, la adresele de contact.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

Nume

 

Functie

e.mail

Numar telefon

Alexandra Chivu

 

Consilier asistent

Alexandra.chivu @research.gov.ro

021/3034195

Cosmina Sinziana Crișan

 

Consilier debutant

Cosmina.crisan@research.gov.ro

021/3034195

Adrian Verde

 

Consilier superior

Adrian.verde@research.gov.ro

021/3034195

 

 

Publicare anunț  MCID

08.05.2023

Perioada de depunere dosare/data limita

09.04.-19.05.2023

Selecția dosarelor și publicare pe site rezultate selecție dosare

22.05.2023

Depunere contestații dosare

23.05.2023

Soluționare contestații dosare, publicare pe site a rezultatelor contestațiilor

24.05.2023

Proba scrisă

26.05.2023

Evaluarea lucrărilor scrise și afișarea rezultatelor după proba scrisă

29.05.2023

Depunerea eventualelor contestații la proba scrisă

30.05.2023

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

31.05.2023

Proba de interviu

06.06.2023

Afișarea rezultatelor în urma interviului

07.06.2023

Depunerea eventualelor contestații la proba de interviu

08.06.2023

Soluționarea/afișarea eventualelor contestații

09.06.2023

Afișarea rezultatelor finale

12.06.2023

Din aceeași categorie...

ANULARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

ANULARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării anunță anularea concursului cu proba scrisă în data de 11.10.2023 și proba de interviu în…
SUSPENDARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

SUSPENDARE CONCURS ORGANIZAT ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării anunță suspendarea concursului organizat în data de 11.10.2023 pentru ocuparea a 3 posturi funcții contractuale…
Sari la conținut