Skip to content

MCID organizează etapa de selecție a proiectului – pilot pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție vacante în temeiul art. 619 alin. (8) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare


Data concursului: 18.09.2023

 

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

Perioada de depunere a dosarelor: 04.08.2023 – 04.09.2023

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare:

     Probă IT: 15.09.2023 12:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (pentru posturile: 551941, 67933, 567632)

     Probă limbi străine: 15.09.2023 10:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (pentru posturile: 551941, 567632)

 

Data, ora și locul desfășurării probei scrise – 18.09.2023 ora 10:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru următoarele posturi:

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice,

2.Consilier, clasa I, grad debutantid post: 551941, Serviciul de Evaluare a Calitatii Cercetarii Știintifice, Contractare, Monitorizare – Direcția Finanțare Programe de Cercetare,

 

Data, ora și locul desfășurării probei scrise – 18.09.2023 ora 12:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru următoarele posturi:

3.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 67933, Serviciul Contabilitate – Salarizare – Direcția Economică,

4.Consilier, clasa I, grad debutant- id. post: 551866, Serviciul Politici si Strategii in Digitalizare – Direcția Tehnologia informației și Transformare Digitală,

5.Consilier, clasa I, grad debutant- id. post: 551867, Serviciul Politici si Strategii in Digitalizare – Direcția Tehnologia informației și Transformare Digitală,

 

Data, ora și locul desfășurării probei scrise- 18.09.2023 ora 14:00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru următoarele posturi:

6.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567632, Serviciul de Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare.

 

Data, ora și locul desfășurării interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

      au cetăţenia română şi domiciliul în România;

      cunosc limba română, scris şi vorbit;

      au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

      au capacitate deplină de exerciţiu;

      sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii. Potrivit art. 613 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, condiția apt din punct de vedere psihologic în ceea ce privește atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică nu a fost încă reglementată conform art. 625 alin. (2) din actul normativ menționat, astfel încât nu poate constitui condiție de ocupare a postului;

      îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

      îndeplinesc condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

      nu au fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

      nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia au săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

      nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

      nu au fost lucrători ai Securităţii sau colaboratori ai acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

1.Condiţii de participare: pentru consilier clasa I, grad debutant – id post: 567546 – Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită prin documente specifice.

 

Bibliografie și tematică specifică

– Hotărârea Guvernului României nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării în domeniul comunicațiilor.

– Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G cu tematica Integral – Legea privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G

– Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea.

 

Atribuții stabilite în fișa postului:

– Întocmește răspunsuri la petitii și sesizări aferente domeniului comunicații electronice;

– Verifică, documentațiile depuse de către operatorii care solicită autorizarea conform Legii nr.163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G;

– Elaborează proiectul adreselor de corespondență către celelalte structuri ale administrației publice centrale, societatea civilă, precum și către furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor.

– Participă la implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului;

– Are obligaţia de a păstra confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

– Execută orice alte sarcini stabilite de şeful serviciului, din sfera sa de activitate, fără ca acestea să fie în afara ariei de pregătire profesională;

– Informează imediat șeful de serviciu cu privire la problemele apărute în procesul de gestionare a riscurilor (inclusiv a posibilității de neîncadrare în termenele de raportare prevăzute în procedura de sistem);

– Are obligaţia de a înregistra corespondenţa în registrul de intrare/ieşire al direcţiei şi, respectiv de a transmite informaţiile şi răspunsurile pe circuit, numai după aprobarea conducătorului ierarhic superior, urmând arhivarea într-un exemplar pe suport de hârtie și în format electronic.

 

2.Condiţii de participare: pentru consilier clasa I, grad debutant – id post: 551941, Serviciul de Evaluare a Calitatii Cercetarii Știintifice, Contractare, Monitorizare – Direcția Finanțare Programe de Cercetare

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Competențe operare Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point), MS Windows, Internet, Adobe Reader, Microsoft Teams, NextCloud – nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare.
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare.

Bibliografie și tematică specifică:

– Hotărârea Guvernului României nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Organizarea și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

– Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Dispoziții generale privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnoșogică; Sistemul național de cercetare- dezvoltare; Evaluarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică;

Strategia națională de cercetare- dezvoltare și inovare; Rezultatele activităților de cercetare- dezvoltare;

Stimularea dezvoltării tehnologice și a inovării

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Dispoziții generale privind finanțele publice; Principii, reguli și responsabilități în domeniul finanțelor publice; Finanțele instituțiilor publice

– Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022- 2027; https://www.mcid.gov.ro/transparentadecizionala/planul-national-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2022-2027/

cu tematica Domeniile prioritare și programele din Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027

 

Atribuții stabilite în fișa postului:

– Aplică procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice dezvoltării tehnologiei şi inovării.

– Participă la procesul de elaborare a propunerilor de acte normative şi de reglementări în domeniul şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent.

– Contribuie la procesul de elaborare a strategiei de implementare a măsurilor din Programul de Guvernare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

– Contribuie la procesul de fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiei şi a politicilor în domeniul cercetării.

– Participă la elaborerea documentaţiei necesare pentru lansarea şi derularea competiţiilor pentru Programul Nucleu.

– Participă la gestionarea rapoartelor de evaluare ale Programului Nucleu primite de la Colegiul Consultativ CDI

– Contribuie la elaborarea/actualizarea de proceduri operaţionale, metodologii în vederea evaluării, contractării şi monitorizării programelor-nucleu

– Participă la propunerile de atribuire conducerii, participă la propunerile de finanţare, respectiv monitorizare programele/proiectele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, inclusiv cele care vizează finanţarea performanţei instituţionale la nivelul organizaţiilor de cercetare.

– Contribuie la transmiterea contribuţiilor privind rapoartele periodice de evaluare ale programelor naţionale de CDI, în colaborare cu organismele consultative ale Ministerului sau cu structuri ale acestuia.

– Participă la elaborarea de rapoarte, situaţii centralizatoare privind programele/subprogramele din cadrul PNCDI

– Contribuie la asigurarea suportului specializat pentru echipa de dezvoltare IT a platformei de monitorizare a rezultatelor CD

– Participă la elaborarea Planului Sectorial de CD al Ministerului.

– Contribuie la elaborarea termenilor de referinţă, cu sprijinul comisiilor extinse ale Colegiului Consultativ CDI şi a direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului

– Participă la primirea, verificarea, înregistrarea şi centralizarea solicitărilor pentru subvenţionarea literaturii tehnico- ştiinţifice şi le transmite în vederea evaluării de către Comisia de specialitate din cadrul CCCDI cu atribuţii în acest sens.

– Contribuie la oganizarea şi derularea de sesiuni de evaluare a solicitărilor de sprijin financiar pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice, în colaborare cu Comisia permanentă de specialitate a Colegiului Consultativ CDI

– Contribuie la elaborarea/actualizarea de proceduri operaţionale, metodologii în vederea evaluării, contractării şi monitorizării procesului de subvenţionare a organizării de manifestări ştiinţifice.

 

 

3.Condiţii de participare: pentru consilier clasa I, grad debutant – id post: 67933, Serviciul Contabilitate – Salarizare – Direcția Economică

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Competențe operare Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point), MS Windows, Internet, Adobe Reader, Microsoft Teams, NextCloud – nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

Bibliografie și tematică specifică:

– Hotărârea Guvernului României nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral- Hotărârea Guvernului României privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral- Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral- Legea privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare

 

Atribuții stabilite în fișa postului:

– analizează şi centralizează propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizează creditele bugetare pe capitole si titluri de cheltuieli;

– monitorizează execuţia bugetară pe structura clasificaţiei bugetare a aparatului propriu al Ministerului;

– ţine evidenţa extracontabilă a repartizărilor de credite;

– analizează. disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare deschise;

– gestionează si transmite către Serviciul Resurse Umane situaţia privind concediile medicale lunare ale salariaţilor Ministerului pentru actualizarea dosarului de personal al fiecărui salariat din cadrul Ministerului.

– îndeplinește orice alte sarcini primite de la șefii ierarhici superiori. Îndeplinește atribuțiile corespunzătoare propriului domeniu de competență prevăzute în Regulamentul de Organizare și funcționare MCID.

 

 

4.Condiţii de participare: pentru consilier clasa I, grad debutant – id post: 551866, Serviciul Politici si Strategii in Digitalizare – Direcția Tehnologia informației și Transformare Digitală,

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

Domeniu de studiu: Informatică (Specializarea), Informatică aplicată (Specializarea), Calculatoare şi tehnologia informaţiei (Domeniul de licență), Ingineria sistemelor (Domeniul de licență), Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (Ramura de știință)

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Competențe operare Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point), MS Windows, Internet, Adobe Reader, Microsoft Teams, NextCloud – nivel avansat, dovedită prin documente specifice.
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită
prin documente specifice.

 

Bibliografie și tematică specifică:

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Reglementări privind organizarea, rolul şi atribuţiile ministerului

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale cu tematica Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative cu tematica Metodologia pentru realizarea evaluării impactului

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Regulament privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările si completările ulterioare cu tematica Regulament privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

– Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice si crearea Platformei naţionale de interoperabilitate cu tematica Linii Strategice de Dezvoltare pentru eGuvernare şi Interoperabilitate

– Legea nr. 58 /2023 privind securitatea si apărarea cibernetică a României, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

cu tematica Dispoziţii generale, Sistemul naţional de securitate cibernetică, Autorităţi competente şi responsabilităţi, Cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul securităţii cibernetice, Managementul incidentelor şi rezilienţa în spaţiul cibernetic

 

Atribuții stabilite în fișa postului:

– Elaborează politici publice, strategii, planuri în domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală

– Monitorizează şi evaluează implementarea politicilor publice, planurilor şi strategiilor din domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală

– Iniţiază şi gestionează proiecte din domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală Elaborează analize şi evaluări în domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală

– Soluţionează în termenul legal şi în limita competenţelor ce le revin prin Regulament de Organizare şi Funcţionare alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

– Respectă obligaţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare

– Respectă obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

– Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Ministru/ şeful ierarhic

 

 

5.Condiţii de participare: pentru consilier clasa I, grad debutant – id post: 551867, Serviciul Politici si Strategii in Digitalizare – Direcția Tehnologia informației și Transformare Digitală,

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

Domeniu de studiu: Informatică (Specializarea), Informatică aplicată (Specializarea), Calculatoare şi tehnologia informaţiei (Domeniul de licență), Ingineria sistemelor (Domeniul de licență), Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei (Ramura de știință)

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Competențe operare Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point), MS Windows, Internet, Adobe Reader, Microsoft Teams, NextCloud – nivel avansat, dovedită prin documente specifice.
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită
prin documente specifice.

 

Bibliografie și tematică specifică:

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Reglementări privind organizarea, rolul şi atribuţiile ministerului

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 379/2022 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale cu tematica Elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiilor

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 443/2022 pentru aprobarea conţinutului instrumentului de prezentare şi motivare, a structurii raportului privind implementarea actelor normative, a instrucţiunilor metodologice pentru realizarea evaluării impactului, precum şi pentru înfiinţarea Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative cu tematica Metodologia pentru realizarea evaluării impactului

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Regulament privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

– HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările si completările ulterioare cu tematica Regulament privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central

– Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice si crearea Platformei naţionale de interoperabilitate

cu tematica Linii Strategice de Dezvoltare pentru eGuvernare şi Interoperabilitate

– Legea nr. 58 /2023 privind securitatea si apărarea cibernetică a României, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

cu tematica Dispoziţii generale, Sistemul naţional de securitate cibernetică, Autorităţi competente şi responsabilităţi, Cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul securităţii cibernetice, Managementul incidentelor şi rezilienţa în spaţiul cibernetic

 

Atribuții stabilite în fișa postului:

– Elaborează politici publice, strategii, planuri în domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală

– Monitorizează şi evaluează implementarea politicilor publice, planurilor şi strategiilor din domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală

– Iniţiază şi gestionează proiecte din domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală Elaborează analize şi evaluări în domeniul tehnologia informaţiei şi transformare digitală

– Soluţionează în termenul legal şi în limita competenţelor ce le revin prin Regulament de Organizare şi

Funcţionare alte sarcini, potrivit dispoziţiilor conducerii instituţiei.

– Respectă obligaţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006 – Legea

securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare

– Respectă obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

– Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de Ministru/ şeful ierarhic

 

6.Condiţii de participare: pentru consilier clasa I, grad debutant – id post: 567632, Serviciul de Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare.

 

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Competențe operare Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point), MS Windows, Internet, Adobe Reader, Microsoft Teams, NextCloud – nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare.
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare.

 

Bibliografie și tematică specifică:

– Hotărârea nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

– REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A MINISTERULUI CERCETĂRII, INOVĂRII SI DIGITALIZĂRII, aprobat prin OMCID NR. 20492/10.05.2022 https://www.mcid.gov.ro/wpcontent/uploads/2022/11/rof-mcid-10-05-2022.pdf cu tematica integral – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A MINISTERULUI CERCETĂRII, INOVĂRII SI DIGITALIZĂRII

– REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu tematica integral – REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

– Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral – Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

– Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral – Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral- Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare

– Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral- Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare

– Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare cu tematica integral – Hotărârea nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora cu modificările și completările ulterioare


Atribuții stabilite în fișa postului:

– Monitorizarea proiectelor strategice/majore, prin monitorizarea administrativă/documentară a activităţilor, a rezultatelor, a îndeplinirii indicatorilor şi atingerii obiectivelor stabilite la nivel de proiecte, inclusiv a proiectelor majore repartizate pentru monitorizare

– Verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarilor precum şi a altor documente specifice

Întocmeşte listele de verificare la rapoartele de progres

– Întocmeşte fişele de risc ale proiectelor repartizate (matricea de riscuri a proiectului

– Verifică din punct de vedere administrativ/documentar rapoartele de durabilitate şi întocmeşte listele de verificare la rapoartele de durabilitate transmise de către beneficiarii proiectelor repartizate

– Pentru proiectele strategice/majore repartizate, programează, pregăteşte şi efectuează vizitele de monitorizare şi vizitele mixte la faţă locului, aferente perioadei de implementare a proiectelor, în scopul verificării modului de implementare a proiectelor, pentru a se asigura de realitatea progresului fizic al proiectelor şi acurateţea datelor înscrise în rapoartele de progres, că lucrările au fost executate, bunurile au fost livrate şi serviciile au fost prestate, în conformitate cu contractul de finanţare şi cu legislaţia în vigoare, de atingerea obiectivelor şi indicatorilor proiectelor, precum şi pentru culegerea de date şi informaţii suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme întâmpinate)

– Întocmeşte listele de verificare aferente vizitelor la faţa locului realizate pentru perioada de implementare a proiectului şi aferente vizitelor ex-post de durabilitale/sustenabilitale;

– Întocmeşte rapoartele vizitelor la faţa locuim realizate şi alte documente privind progresul tehnic

– Asigură introducerea datelor şi informaţiilor specifice în sistemele informatice şi răspunde de corectitudinea acestora

– Participă la elaborarea documentelor administrative şi procedurale necesare derulării programelor, inclusiv a procedurilor operaţionale

– Contribuie la elaborarea documentelor specifice acordării de finanţării merambursabile şi derulării activităţilor în cadrul programelor pentru care MCID este OIC

– Participă la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de program

– Colaborează cu terţii abilitaţi în control şi monitorizare şi elaborează documentele solicitate de aceştia (rapoarte, clarificări, documente explicative etc.)

– Asigură păstrarea şi arhivarea documentelor conform procedurilor, sub formă electronică şi scrisă

 

 

Dispoziții generale privind desfășurarea concursului

Pentru înscrierea la concurs candidații vor transmite exclusive online prin platforma informatică de concurs https://concurs-pilot.anfp.gov.ro/, în perioada 04.08.2023 – 04.09.2023 următoarele documente:

 

a) formularul de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice;

d) cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi obținut online prin www.ghiseul.ro sau www.hub.mai.gov.ro)

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a-şi completa dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie a proiectului-pilot, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;

e) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului.

Persoanele cu dizabilităţi solicită adaptarea rezonabilă a condiţiilor de desfăşurare a concursului, prin completarea secţiunii corespunzătoare din formularul de înscriere. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru constituirea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă, în 5 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 05.09.2023- maxim 5 zile

b) proba eliminatorie de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației (doar ptr. posturile care au prevăzută această cerință: 551941, 67933, 567632)– 15.09.2023 ora 12.00

c) proba eliminatorie de testare a competențelor de limbă engleză (doar ptr. posturile care au prevăzută această cerință: 551941, 567632)– 15.09.2023 ora 10.00

d) proba scrisă – 18.09.2023 ora 10.00 (pentru posturile: 567546, 551941)

– 18.09.2023 ora 12:00 (pentru posturile: 67933, 551866, 551867)

18.09.2023 14:00, (pentru postul: 567632)

 

e) proba de interviu – data și ora se afișează la data publicării rezultatului la proba scrisă

 

Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidaţii care promovează etapa/proba anterioară.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro , respectiv în portalul https://concurs-pilot.anfp.gov.ro/

Procedurile de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației și de testare a competențelor lingvistice sunt afișate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro la rubrica CARIERĂ.

În cadrul interviului se testează cunoştinţele specifice şi competenţele specifice funcţiei publice, după caz, precum şi motivaţia candidaţilor.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 a) capacitatea de analiză şi sinteză; 

 b) comunicarea orală specifică domeniului de specialitate; 

 c) motivaţia candidatului; 

 d) comportamentul în situaţiile de criză, relevant pentru domeniul de specialitate.

 

Se vor prezenta la proba interviului candidații care au obținut minimum 60 puncte la proba scrisă.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 60 puncte, respectiv admiși la interviu candidaţii care au obţinut minim 60 puncte.

 

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor finale ale etapei de selecţie a proiectului-pilot, candidatul declarat admis are obligaţia de a prezenta, în original, toate documentele încărcate în dosarul de concurs, prin platforma electronică, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Soluționarea contestațiilor:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, respectiv probă de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la ora și data afișării rezultatului în portalul https://concurs-pilot.anfp.gov.ro/, respectiv pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro la rubrica CARIERĂ- Rezultate concurs.

După susținerea probelor suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, respectiv de testare a competențelor lingvistice, termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 60 minute de la ora afișării rezultatului în portalul https://concurs-pilot.anfp.gov.ro/, respectiv pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro la rubrica CARIERĂ- Rezultate concurs.

Contestatiile se depun exclusiv prin portalul https://concurs-pilot.anfp.gov.ro/.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, et. 5, cam 510 – Serviciul Resurse Umane, 0213034195, resurseumane@mcid.gov.ro

 

Secretariatul comisiei de concurs:

– Alexandru Mihaela – Consilier, Serviciul Resurse Umane tel. 0213034195, mail: resurseumane@mcid.gov.ro

– Verde Adrian – Consilier, Serviciul Resurse Umane tel. 0213034195, mail: resurseumane@mcid.gov.ro

– Chivu Alexandra-Maria – Consilier, Serviciul Resurse Umane tel. 0213034195, mail: resurseumane@mcid.gov.ro

– Crișan Cosmina-Sînziana – Consilier, Serviciul Resurse Umane tel. 0213034195, mail: resurseumane@mcid.gov.ro

– Mirea Marin – Consilier, Serviciul Resurse Umane tel. 0213034195, mail: resurseumane@mcid.gov.ro

 

 

Toate probele de concurs din etapa de recrutare a proiectului-pilot, cu excepţia probei de verificare a eligibilităţii candidaţilor, se înregistrează audio-video, cu respectarea reglementărilor în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

 

Sala în care se desfășoară probele de concurs este prevăzută cu sistem de supraveghere audio-video pentru asigurarea corectitudinii desfășurării concursului. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici/ Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016. Datele nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția organelor abilitate, conform legii.

Din aceeași categorie...

Sari la conținut