Skip to content

Examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), organizează examen pentru promovare în gradul profesional imediat superior, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului propriu, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1), alin.(4) și alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul de promovare în gradul profesional imediat superior constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a)      Selecția dosarelor de înscriere;

b)      Proba scrisă;

c)      Proba interviu.

Examenul de promovare se va desfășura conform calendarului,la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din București, str. Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1.

Condiții de participare:

Ø Condițiile de participare la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut sunt cele prevăzute de art.479 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Ø să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

Ø să fi obținut cel puțin calificativul “ bine “ la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani de activitate;

Ø să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Funcțiile publice pentru care se organizează examen de promovare și compartimentele din care fac parte:

Nr. crt.

Denumire

funcție publică

Categorie

Clasa

Grad profesional

deținut

Compartiment

Grad profesional pentru care se organizează examenul

1.

Consilier

juridic

Execuție

I

asistent

Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul, Serviciul Juridic

principal

2.

Expert

Execuție

I

principal

Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, Serviciul Verificare Achiziții

superior

3.

Consilier

Execuție

I

principal

Direcția Tehnologia Informației și Transformare Digitală, Serviciul Politici și Strategii în Digitalizare

superior

Dosarul de înscriere:

Dosarele de înscriere la examenul de promovare se depun în termen de 20 zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv 14.10.2022-02.11.2022,la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, Sector 1, București, Serviciul Resurse Umane, etaj 5, camera 510, de luni până joi între orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00 și vor conține în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Ø    Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul, Serviciul Juridic(DJRP, SJ):

Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal

Bibliografie:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a II-a, Titlul I – Guvernul, Titlul II – Administraţia publică centrală de specialitate și Partea a VI-a, Titlul I – Dispoziții generale și Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
 8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 9. O.G. nr. 57/2002  privind cercetarea ştiinţifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 319/2003privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:

 1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;
 2. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 3. Administraţia publică centrală de specialitate. Funcţia publică şi funcţionarul public. Statutul funcționarilor publici. Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici de execuţie şi conducere. Norme generale privind constituirea şi componenţa comisiilor de disciplină;
 4. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;
 5. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 6. Norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 7. Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală;
 8. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 9. O.G. nr. 57/2002  privind cercetarea ştiinţifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare.

Ø    Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, Serviciul Verificare Achiziții (DGOIC, SVA):

Expert, clasa I, grad profesional superior

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Partea a II-a, Titlul I – Guvernul, Titlul II – Administraţia publică centrală de specialitate și Partea a VI-a, Titlul I – Dispoziții generale și Titlul II – Statutul funcţionarilor publici;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
 7. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.  98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr.1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile  solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, cu modificările și completările ulterioare.

Tematica:

 1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale;
 2. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare. Prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 3. Administraţia publică centrală de specialitate. Funcţia publică şi funcţionarul public. Statutul funcționarilor publici;
 4. Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;
 5. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei;
 6. Reguli procedurale pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală;
 7. Cap. III- Procedura de executare;
 8. Cap. III- Modalităţi de atribuire, Secţiunea 1-Procedurile de atribuire;
 9. Estimarea valorii achiziției publice, consultarea pieței și alegerea modalității de atribuire;
 10. Procedura competitiva.

Ø    Direcția Tehnologia Informației și Transformare Digitală, Serviciul Politici și Strategii de Digitalizare(DTITD, SPSD):

Consilier, clasa I, grad profesional superior

Bibliografia:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr.94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. H.G. nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificari si completari ulterioare;;
 10. O.G. nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 11. H.G. nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica:

 1. Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale. Autorităţile publice. Preşedintele României, Parlamentul, Guvernul şi raporturile Parlamentului cu Guvernul. Atribuţiile şi deciziile Curţii Constituţionale. Administraţia publică centrală de specialitate;
 2. Reglementări privind funcţionarul public şi funcţia publică;
 3. Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex;
 5. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. ROF MCID aprobat prin OMCID nr.94/03.06.2021, cu modificările și completările ulterioare;
 7. O.G. nr. 57/2002 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările și completările ulterioare;
 9. H.G. nr. 929/2014 din 21 octombrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020, cu modificări și completări ulterioare;
 10. O.G. nr. 38/2020 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 11. H.G. nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, cu modificările şi completările ulterioare;

Calendar examen de promovare

14.10.2022

Data publicării

14.10.2022-02.11.2022

Înscrierea candidaţilor/Depunerea dosarelor

03.11.2022

Evaluarea dosarelor de înscriere

04.11.2022

Publicare rezultate selecţie dosare

07.11.2022

Depunere contestaţii rezultate selecție dosare

08.11.2022

Soluţionarea și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor la selecția dosarelor

10.11.2022 ora 10:00

Desfăşurarea probei scrise: DGOIC-SVA și DJRP-SJ

11.11.2022 ora 10:00

Desfăşurarea probei scrise: DTITD-SPSD

11.11.2022

Publicare rezultate probă scrisă DGOIC-SVA, DJRP-SJșiDTITD-SPSD

14.11.2022

Depunere contestaţii probă scrisă

15.11.2022

Soluţionarea și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor la proba scrisă

16.11.2022

Desfăşurarea probei interviu

17.11.2022

Publicare rezultate interviu

18.11.2022

Depunere contestaţii proba interviu

21.11.2022

Soluţionarea și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor la proba interviu

23.11.2022

Validare rezultate finale

Selecția dosarelor:

 • În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
 • Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet https://www.mcid.gov.ro/Secțiuneacarieră-concursuri, precum și la sediu, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric la Registratura ministerului.

Proba scrisă:

 • Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă.
 • Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi a tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul.
 • Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identităţii prin prezentarea buletinului, a cărţii de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt consideraţi absenţi.
 • Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
 • După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfăşurării probei.

Proba interviu:

 • Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă.
 • Interviul se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Notarea probelor:

Ø  Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de de maximum 100 de puncte;

b) pentru interviu punctajul este de de maximum 100 de puncte;

Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obținerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare din probe.

Notarea probei scrise se face, de regulă, în termen de maximum 72 de ore de la finalizarea fiecărei probe.

Soluționarea contestațiilor:

 • După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
 • În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale:

 • Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.
 • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menţionarea punctajului final al fiecărui candidat şi a sintagmei „admis” sau „respins”, prin afişare la locul desfăşurării concursului.
 • Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor ultimei probe.

Coordonate de contact pentru înscrierea candidaţilor/depunerea dosarelor: Anca-Maria STAN – anca.stan@research.gov.ro .

Notă: Toate actele normative prevăzute în bibliografie vor fi studiate în forma actualizată, republicate, cu modificările și completările ulterioare.

Din aceeași categorie…

Sari la conținut