Skip to content

Concurs pentru angajare expert cu contract individual de muncă pe perioadă determinată

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării organizează concurs începând cu data de 09.01.2023, în cadrul proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” – cod proiect SIPOCA 592, cod MySmis 2014+ 127557, desfășurat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA), pentru ocuparea unui (1) post contractual vacant cu normă întreagă pe perioadă determinată de expert programator dezvoltare pentru implementarea Activității 16 – Dezvoltarea unei platforme integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027, cu următoarele specificații:

 

 • 1 expert programator dezvoltare x minim 6 luni/maxim 7 luni (168 ore/lună repartizate inegal, 100 lei-oră)

Condiții Generale:

Pentru a ocupa un post vacant sau temporar vacant, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) să dețină cetățenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi să aibă domiciliul în România;
 • b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) să îndeplinească condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cererea de înscriere la concursul de selecție, Anexa nr.1;
 • Copiile documentelor care atestă vechimea în muncă/specialitate;
 • Copia actului de identitate/certificat de căsătorie sau alte documente care să ateste numele care apare pe diplome;
 • Copiile diplomelor de studii sau certificate/adeverinţe, după caz, precum şi alte documente care atestă specializări corelate cu cerințele postului pe care se aplică;
 • Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, cu mențiunea ”APT PENTRU POST”;
 • Curriculum vitae în format Europass, conform Anexei nr. 2, datat și semnat;
 • Declaraţie de intenţie, datată și semnată (maxim 1 pagină);
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu postul pentru care candidează, Anexa nr.3;
 • O declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională în domeniul CDI/Tehnologia Informaţiei sau în domenii conexe acestora, în care candidatul își desfășoară activitatea, Anexa nr.4.

La depunerea dosarului, candidatul va prezenta documentul original pentru fiecare document depus la dosar în xerocopie pentru certificarea conformității cu originalul.

Prin excepţie de la regula de mai sus, candidaţii pot depune dosarul de concurs în format electronic la adresa de e-mail sipoca592@research.gov.ro. Dacă candidatul este admis, la momentul semnării contractului individual de muncă, acesta are obligaţia de a prezenta în original dosarul de concurs. Toate documentele depuse la dosar în xerocopie trebuie însoţite şi de documentele în original pentru certificarea conformităţii cu originalul. În caz contrar, contractul individual de muncă pe perioadă determinată nu se va încheia, candidatul respectiv va fi respins din motive de neconformitate a dosarului depus electronic şi următorul candidat din listă în ordinea punctajului obţinut va fi declarat admis şi invitat la încheierea contractului individual de muncă.

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului:

 1. studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, masterale sau doctorale;
 2. experienţă similară de minim 3 ani ca urmare a derulării activităților de dezvoltare platforme informatice;
 3. experienţă în derularea de proiecte cu finanţare europeană sau internațională (opţional – constituie avantaj);
 4. capacitate de planificare, organizare a muncii;
 5. competenţe de analiză, prelucrare şi interpretare a datelor şi informaţiilor referitoare la implementarea proiectelor;
 6. cunoştinţe avansate de programare software, Word, Excel, Internet;
 7. iniţiativă, capacitatea de a comunica, de a lucra sub presiune.

Responsabilităţile şi sarcinile postului:

 • Contribuţii la dezvoltarea notei concept a platformei, în colaborare cu personalul direcției de profil responsabile pentru monitorizarea SNCISI, echipa de management și alte direcții de specialitate ale ministerului;
 • Actualizarea cartografierii categoriilor de date şi a informaţiilor necesare;
 • Actualizarea schemei de management pentru interoperarea bazelor de date şi platforme existente şi relevante;
 • Actualizarea structurii tabloului de bord pentru monitorizarea și evaluarea SNCISI la nivel national și regional;
 • Actualizarea structurii informaţionale (inclusiv niveluri de acces pentru actualizarea conținutului) pentru modulul national și modulul regional;
 • Proiectarea si dezvoltarea platformei integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027, cu accent pe dezvoltarea modulului regional al acesteia;
 • Contribuţii la încheierea de acorduri de colaborare pentru interconectare platforme;
 • Testarea platformei integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027;
 • Instruirea personalului care va utiliza platforma;
 • Remedierea eventualelor probleme tehnice apărute pe durata testării și a auditului platformei;
 • Asigurarea implementării activităţii A16, potrivit prevederilor Cererii de finanţare (extras anexat).
 • Programatorul dezvoltare, ca expert în tehnologiile în care va fi implementat sistemul, dezvoltă software-ul propus de arhitectul de sistem, sub coordonarea expertului de analiză și specificații cu rol de conducere a echipei IT de experți de implementare din A16.

 

Materiale de referinţă:

Proiectul SIPOCA 592 https://uefiscdi.gov.ro/sipoca-592;

Hotărârea Guvernului nr. 933/2022 din 20 iulie 2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022 – 2027, publicată în Monitorul Oficial nr.744 din 25 iulie 2022.

 

Concursul constă în parcurgerea a două etape, după cum urmează:

 1.Verificarea și selecția dosarelor prin analiza documentelor depuse (CV, declaraţie de intenţie, etc.)

Dosarele depuse de candidați vor fi analizate și evaluate de către membrii comisiei de selecție în vederea verificării îndeplinirii condițiilor de participare, precum şi a expertizei şi experienţei candidaţilor în raport cu atribuțiile şi responsabilitățile aferente postului, în termen de 1 zi de la data limită de depunere a candidaturilor.

Vor fi selectate dosarele care întrunesc minim 50 de puncte, din maxim 100 de puncte.

Declaraţia de intenţie trebuie să conţină, în maxim o pagină, cele mai importante propuneri ale expertului pentru activitatea care face obiectul înscrierii la concurs, luându-se în considerare atribuţiile şi responsabilităţile postului, îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice menţionate în anunţul de concurs, expertiza şi experienţa individuală a acestuia.

 

Rezultatul preliminar al etapei I de evaluare și selecție dosare de candidatură, prin analiza documentelor depuse (inclusiv a declarației de intenție), va fi afișat la sediul MCID și pe pagina web a instituției www.research.gov.ro, la 2 (două) zile lucrătoare după data limită de depunere a candidaturilor.

Criteriile pe baza cărora se acordă punctajul (detaliat conform anexei):

 • Experiența profesională;
 • Experiența în activități similare cu cele presupuse de postul pentru care candidează;
 • Experiența în proiecte finanțate prin fonduri externe nerambursabile şi/sau proiecte finanţate din fonduri de la bugetul de stat/fonduri private;
 • Adecvarea declaraţiei de intenţie la obiectivele proiectului şi la activităţile din proiect pe care ar urma să le realizeze.

Contestațiile pot fi depuse în termen de o zi de la afișarea rezultatului preliminar al etapei I, iar rezultatul contestațiilor va fi publicat la o zi după analiza lor.

2.Interviul

Interviul se organizează doar în situația în care candidații obțin punctaje egale pentru acelaşi post de expert, în vederea departajării lor. Interviul constă în discuții pe baza activităţilor din proiect pe care ar urma să le desfăşoare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor postului precum şi a conţinutului declaraţiei de intenţie. Punctajul minim pentru proba de interviu este de 50 de puncte, iar punctajul maxim de 100 de puncte.

Candidații sunt selectați pentru angajare în ordinea descrescătoare a punctajului cumulat pentru dosarul de concurs și interviu (dacă este cazul).

Rezultatul final al concursului de selecţie al dosarelor, respectiv al interviurilor, după caz, este stabilit prin calificativul „admis” sau „respins” şi este publicat în termen de maxim 1 zi de la finalizarea etapelor concursului.

Dosarele se vor depune la Secretariatul comisiei de selecție – etajul 3, camera 316, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni – joi între orele 10.00 și 16.00, vineri în intervalul 9.00 – 13.00.

Termenul limită de depunere al dosarelor de concurs: 13.01.2023, ora 14.00.

Contractul individual de muncă cu expertul programator dezvoltare la A16 se va încheia cât mai curând posibil după finalizarea concursului, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2023.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării din București, str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, etaj 3, camera 316, telefon 021 303 41 99 interior 618 sau prin e-mail la adresa: sipoca592@research.gov.ro.

Din aceeași categorie...

Sari la conținut