Skip to content

Concurs de ocupare a două posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (interviu), în data de 16.10.2023, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la
17.10.2023, în mod excepțional, în funcție de numărul de
candidați selectați pentru proba de interviu)
pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală  – Task Force, după cum urmează:

 

 

inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post vacant pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2026;

 

manager analiză de business în domeniul TIC – 1 post vacant pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.08.2026;

 

Concursul constă în două etape, după cum urmează:

 

  a) selecția dosarelor de înscriere;

 

  b) proba de interviu – 16.10.2023, ora 10:00. Proba se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

 

Participă la proba interviului numai candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor.

 

 

Atribuțiile principale ale celor două posturi sunt următoarele:

 
 

– Elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale PNRR al României;

 

– Monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul PNRR al României legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;

 

– Elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;

 

– Elaborarea propunerilor de reglementare, a metodologiilor și a procedurilor operaționale în domeniul său de activitate;

 

– Dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;

 

– Managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din Planul național de redresare și reziliență;

 

– Îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital;

 

– Instalarea, configurarea, administrarea şi menţinerea în funcţiune hardware şi software a serverelor, staţiilor de lucru şi celorlalte echipamente IT de proces din instituţie;

 

– Evidenţa şi gestionarea infrastructurii IT şi a licenţelor software;

 

– Întocmirea şi administrarea procedurilor de salvare şi restaurare configuraţii şi date;

 

– Elaborarea de norme şi manuale de exploatare pentru utilizarea echipamentelor şi aplicaţiilor din dotare;

 

– Realizarea de interconectări între diferite sisteme de calcul, transferuri de date şi aplicaţii, modificarea configurației sistemelor de calcul în conformitate cu cerințele aplicaţiilor;

– Asistența tehnică la încheierea de contracte de colaborare şi service pentru echipamentele din dotare;

– Asigurarea asistenţei tehnice şi instruirea utilizatorilor pentru implementarea metodelor şi echipamentelor noi;

– Întocmirea şi ţinerea la zi a documentaţiei infrastructurii hardware şi software a echipamentelor de proces, a problemelor apărute şi a soluţiilor găsite;

– Asigurarea suportului tehnic şi rezolvarea operativă a incidentelor apărute în funcţionarea echipamentelor 24h/24h pentru situaţiile critice.

 

Condiții generale:

 

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d) are capacitate deplină de exercițiu;

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

1.     Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post,  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID

 

 

Pregătire profesională:

 


Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată și master în domeniul ingineriei informatice (Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informației).

 

 

Condiții specifice:

 

 

     Cunoștințe aprofundate despre sistemele de operare (Microsoft Windows Server, Linux, virtualizare, securitate) şi ingineria de sistem;

 

     Cunoștințe aprofundate despre hardware calculatoare (servere, staţii de lucru, medii de stocare SAN, NAS, redundanţă, RAID);

 

          Cunoștințe de bază despre reţelele de calculatoare (Ethernet , LAN, WAN, TCP/IP);

 

     Tehnici pentru versionarea documentelor (VCS/Git);

 

     Abilităţi de comunicare şi prezentare – scris şi verbal (fluenţă, exprimare clară şi concisă);

 

     Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţa de dezvoltare personală, capacitatea de a lucra in echipă;

 

     cunoștințe de Agile Development (SCRUM, Kanban) și organizare a task-urilor în JIRA.

 

     Cunoașterea limbii engleze (scris, citit, vorbit)-nivel avansat.

 

 

 

Bibliografie orientativă:

 

 

1. Cloud Computing Tutorial disponibil la: https://www.tutorialspoint.com/cloud_computing/cloud_computing_tutorial.pdf

 

2. Microsoft Windows Server Administration Essentials – disponibil la: https://altair.pw/pub/doc/windows/Microsoft%20Windows%20Server%20Administration%20Essentials.pdf;

 

3. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture by Zaigham Mahmood, Ricardo Puttini, Thomas Erl;

 

4. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;

 

5. Legea nr. 242 din 20 iulie 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;

 

6. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

7.  https://jsonapi.org/;

 

 

 

Tematică:

 

– Modelarea, analiza și dezvoltarea de sisteme informatice;

 

– Arhitecturi de referință de Cloud;

 

– Orchestrarea serviciilor în Cloud;

 

– Implementarea de API-uri REST și standardul  JSON-API.org;

 

– Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;

 

– Reforme și investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNRR;

 

– Medii pentru stocarea sau memorarea nevolatilă a datelor;

 

– Principii generale privind arhitectura și funcționarea echipamentelor;

 

– Rețele de calculatoare;

 

– Sisteme de operare;

 

– Instalare, configurare, administrare, soluții de stocare date și soluții de backup;

 

– Instalare, configurare, administrare soluții antivirus/ anti-malware;

 

– Utilizarea utilitarelor de diagnoză din sistemul de operare;

 

– Dezvoltarea aplicațiilor de baze de date;

 

– Versionare și colaborare folosind Git;

 

– Sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale.

 

 

 

2.     Manager analiză de business în domeniul TIC  – 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID

 

 

Pregătire profesională:

 

 

Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată și master în domeniul ingineriei informatice (Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informației).

 

 

Condiții specifice:

 

 

– Cel puțin 5 ani experiență în prelucrarea, interpretarea și documentarea de procese de afaceri, produse, servicii și software prin analiza datelor;

 

– Experiență în implementarea proiectelor de cloud sau digitalizare;

 

– Cunoștințe solide despre modul în care funcționează sistemele informatice;

 

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere:

 

– Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint – mediu;

 

– Cunoștințe de UML și instrumente pentru realizarea diagramelor de stare (Visio/ Visual Paradigm/ OmniGraffle);

 

– Realizarea de mockup-uri (Balsamiq/ Pencil);

 

– Cunoștințe de Agile Development (SCRUM, Kanban) și organizare a task-urilor în JIRA;

 

– Tehnici pentru versionarea documentelor (VCS/Git);

 

– Capacitate de analiză și sinteză, de evaluare a cerințelor de business luând în considerare toate aspectele (ex: cerințe legale, impactul potențial asupra securității informatice etc.).

 

 – Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

 

 

Bibliografie:

 

 

1. Yayici, Emrah (2015). Business Analysis Methodology Book; https://www.amazon.com/Business-Analysis-Methodology-Emrah-Yayici-ebook/dp/B00U1Y0GOK;

 

2. Project Management Institute (2017). The PMI Guide to Business Analysis https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/business-analysis;

 

3. BABOK v3.0 – A guide to the business analysisbody of knowledge;

 

4. Dont make me think, Revisited: A common sense approach to web usability – Steve Krug – New Riders, 2013;

 

5. Writing effective use cases – Alistair Cockbun – Addison – Wesley Professional, 2000;

 

6. Introducing EventStorming – Alberto Brandolini – https://www.eventstorming.com/book/;

 

7. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.

 

 

Tematica:

 

 

-Principii, tehnici și instrumente utilizate în analiza de business;

 

– Reforme și investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNNR;

 

– Metode de obținere a cerințelor în proiecte;

 

– Analiza și modelarea proceselor de business;

 

– Analiza și modelare pentru realizare sisteme IT;

 

– Gestionarea documentelor de cerințe;

 

– Planificarea analizei de business;

 

– Documentarea proceselor de business și a cerințelor funcționale cu ajutorul USE CASE-urilor și a diagramelor specifice metodei Event storming;

 

– Modelarea UML 2.0;

 

– Utilizarea aplicațiilor pentru realizarea diagramelor necesare documentarii (BPMN, DFD, ERD, USE CASE, Wireframes) – Visual Paradigm, Bizagi, Enterprise Architect.

 

 

Dosarul de concurs:

 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care să conțină următoarele documente:

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

e) copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului;

 

f) minim două recomandări de la locurile de muncă anterioare;

 

g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează sau acordul scris al candidatului privind eliberarea de către instituție a cazierului judiciar către MCID; (cazierul judiciar poate fi obtinut online prin ghiseul.ro sau www.hub.mai.gov.ro )

 

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că are starea de sănătate corespunzătoare;

 

i) o listă a premiilor obținute, a lucrărilor publicate, a rezultatelor deosebite obținute până în prezent, însoțită de copii după documente doveditoare sau de adrese web la care se pot verifica informațiile prezentate. În absența elementelor doveditoare concrete, premiile/publicațiile, etc., nu vor fi luate în considerare;

 

j) curriculum vitae în format Europass, cu prezentarea explicită a tuturor proiectelor relevante postului pentru care candidează. În cazul în care candidatul a depus, la înscriere, o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul adeverinței medicale, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

 

 

 

Dosarul de înscriere în format electronic va conține copiile scanate ale tuturor documentelor care alcătuiesc dosarul de concurs, în format .pdf, și se transmit la adresele de email daniel.marinescu@research.gov.ro și adrian.verde@research.gov.ro. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb; dosarele a căror dimensiune depășește limita de 6 Mb vor fi transmise prin we-transfer sau prin intermediul altor platforme similare, la adresele de e-mail indicate mai sus.

Documentele care alcătuiesc dosarul de înscriere în format electronic, prevăzute la lit. b), lit. c), lit. d) și lit. e) precum și cazierul judiciar și adeverința medicală vor fi prezentate în original la proba interviu.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Cererea de înscriere la concurs şi modelul de declaraţie pe propria răspundere se pun la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

 

 

Dosarele de concurs se transmit în format electronic prin formularul diponibil daniel.marinescu@research.gov.ro și adrian.verde@research.gov.ro sau se depun fizic, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în perioada 26.09.2023 – 09.10.2023, de luni până joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00.

 

 

Modelul formularului de înscriere

 

Formularul de înscriere la concurs poate fi descărcat aici.

 

 

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs:

 

– Daniel Viorel MARINESCU – e-mail daniel.marinescu@research.gov.ro

 

– Adrian VERDE – e-mail adrian.verde@research.gov.ro

 

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se vor publica pe site-ul MCID, www.research.gov.ro, și se vor afișa la sediul ministerului din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

 

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea Admis sau Respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

 

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 

1. Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării sau al cadrului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR și, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;

 

2. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

Primul criteriu are o pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30% din punctajul total de 100 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim de 70 de puncte.

 

Comunicarea rezultatelor la proba de interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „Admis” sau „Respins”, prin afişarea la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro.

 

 

Calendarul de desfășurare a concursului

 

 

Publicare anunț 

25.09.2023

Perioada de depunere dosare

26.09.2023 – 09.10.2023

Selecția dosarelor de concurs

10.10.2023

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

10.10.2023

Depunere contestații selecție dosare

11.10.2023

Soluționare contestații selecție dosare

12.10.2023

Afișare contestații selecție dosare

12.10.2023

Susținere probă interviu

16.10.2023, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 17.10.2023, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

Afișarea rezultatelor probei interviu

17.10.2023

Depunere  contestații la proba de interviu

18.10.2023

Soluționare contestații

19.10.2023

Afișare rezultate finale

20.10.2023

 
 
 

Din aceeași categorie...

Sari la conținut