Skip to content

ANUNȚ privind concursul de ocupare a patru posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, cu proba scrisă în data de 10.04.2024

 

ANUNȚ 

 privind concursul de ocupare a patru posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, cu proba scrisă în data de 10.04.2024

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (conform calendarului de desfășurare a concursului publicat în finalul anunțului), pentru ocuparea a patru posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, după cum urmează:

– inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 2 posturi vacante – pentru o perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026;

– manager analiză de business în domeniul TIC – 1 post vacant – pentru o perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026;

– manager executiv – 1 post vacant – pentru o perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale, dar nu mai târziu de data de 31.12.2026

Concursul constă în patru etape, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba de testare a competențelor lingvistice – limba engleză nivel avansat – probă eliminatorie;
 3. proba scrisă se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București;
 4. proba de interviu se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Participă la proba scrisă numai candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și la proba de testare a competențelor lingvistice – limba engleză nivel avansat – probă eliminatorie.

Atribuțiile principale ale personalului Task Force sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR al României, fiind următoarele:

 1. elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale PNRR al României;
 2. monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul PNRR al României legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;
 3. elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;
 4. elaborarea propunerilor de reglementare, a metodologiilor și a procedurilor operaționale în domeniul său de activitate;
 5. dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;
 6. managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din Planul național de redresare și reziliență;
 7. îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital.

Condiții generale:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

 1. Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 2 posturi,  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

REST API Developer Engineer

Pregătire profesională:

Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată și master în domeniul ingineriei informatice (Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informației).

Condiții specifice:

 • Experiență relevantă ca inginer de sistem sau într-o poziție similară;
 • Cunoștințe aprofundate despre sistemele de operare;
 • Cunoștințe aprofundate de programare, în special în limbaje utilizate în mod uzual pentru dezvoltarea API, cum ar fi Java, NET, Python, Node.js sau similar. Cunoștințele în mai multe limbaje de programare vor fi considerate un avantaj;
 • Experiență în implementarea de arhitecturi bazate pe microservicii;
 • Experiență în realizarea de web services;
 • O bună înțelegere a principiilor RESTful și a bunelor practici pentru proiectarea și dezvoltarea API-urilor;
 • Experiență în implementarea mecanismelor de securitate pentru autentificare și autorizare pentru protecția API-urilor și asigurarea schimbului de date securizat;
 • Experiență în REST API Design;
 • Experiență în utilizarea de instrumente de testare automată;
 • Experiență în utilizarea de instrumente de CI/CD (Continuous integration/Continuous Deployment), precum: Jenkins, Docker, Kubernetes sau similar;
 • Experiență în tehnicile de versionare a documentelor (de ex. Git);
 • Abilităţi excelente de comunicare şi prezentare – scris şi verbal (fluenţă, exprimare clară şi concisă);
 • Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţa de dezvoltare personală, capacitatea de a lucra în echipă;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris, citit, vorbit) – nivel avansat.

Constituie un avantaj:

 • Experiență cu produse de API Management;
 • Experiență în dezvoltarea de soluții software în .NET sau Django;
 • Experiență cu platforme cloud-native și cloud-ready.

Bibliografie orientativă:

 1. „Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation” de Jez Humble și David Farley;
 2. „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” de Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides;
 3. „Building Microservices” de Sam Newman;
 4. „Jenkins: The Definitive Guide” de John Ferguson Smart;
 5. „RESTful Web APIs” de Leonard Richardson și Mike Amundsen;
 6. „Operating System Concepts” de Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne;
 7. „Pro Git” de Scott Chacon și Ben Straub;
 8. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;
 9. Legea nr. 242 din 20 iulie 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;
 10. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/ ;
 11. Normele de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI) – disponibil la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276033 ;
 12. Documentația Interoperable Europe Core Vocabularies – disponibilă la: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/core-vocabularies.

Tematică:

 • Metode și Tehnici pentru Livrare Continuă (Continuous Delivery):
  • Implementarea strategiilor de livrare continuă în procesul de dezvoltare software.
  • Automatizarea construirii, testării și implementării pentru asigurarea fiabilității și consistenței software-ului.
 • Modele de Design Software Reutilizabile (Design Patterns):
  • Aplicarea și integrarea eficientă a modelor de design software reutilizabile pentru dezvoltarea flexibilă și modulară.
  • Implementarea principiilor OOP și a design patterns în proiectarea arhitecturilor software.
 • Arhitecturi Bazate pe Microservicii (Building Microservices):
  • Dezvoltarea și gestionarea arhitecturilor bazate pe microservicii pentru scalabilitate și ușurință în întreținere.
  • Strategii pentru integrarea și comunicarea între microservicii.
 • Automatizarea Procesului de Integrare Continuă:
  • Configurarea și administrarea proceselor de integrare continuă folosind Jenkins.
  • Implementarea și gestionarea fluxurilor de lucru pentru asigurarea calității și eficienței dezvoltării software.
 • Design și Implementare a RESTful Web APIs:
  • Principiile și practicile pentru proiectarea și implementarea serviciilor web RESTful.
  • Asigurarea securității și scalabilității în cadrul arhitecturilor bazate pe REST.
 • Concepte Fundamentale ale Sistemelor de Operare:
  • Înțelegerea principiilor de bază ale sistemelor de operare.
  • Aplicarea cunoștințelor despre sistemele de operare în dezvoltarea și gestionarea aplicațiilor software.
 • Versionarea Eficientă a Proiectelor cu Git:
  • Utilizarea Git pentru gestionarea eficientă a versiunilor și colaborarea în cadrul echipei de dezvoltare.
  • Implementarea fluxurilor de lucru Git pentru proiecte de diverse dimensiuni și complexități.
 • Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;
 • Reforme și investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNRR (aprofundare).

 

 1. Manager analiză de business în domeniul TIC – 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/zi la Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

            Business Analyst

Pregătire profesională:

Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată și master în domeniul ingineriei informatice (Automatizări şi calculatoare, Informatică, Tehnologia informației).

Condiții specifice:

 • Experiență relevantă în prelucrarea, interpretarea și documentarea de procese de afaceri, produse, servicii și software prin analiza datelor;
 • Experiență în digitalizare și realizarea de aplicații informatice;
 • Experiența în implementarea proiectelor de cloud sau DataWarehouse reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe solide despre modul în care funcționează sistemele informatice;
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere:
 • Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint;
 • Cunoștințe ale standardului BPMN și realizarea diagramelor de proces utilizând un software de modelare de proces (Visio/Aris/Adonis/Bizagi);
 • Cunoștințe ale standardului UML și realizarea diagramelor structurale;
 • Cunoștințe de Agile Development (SCRUM, Kanban) și organizare a task-urilor în JIRA;
 • Tehnici pentru versionarea documentelor (VCS/Git);
 • Abilităţi excelente de comunicare şi prezentare – scris şi verbal (fluenţă, exprimare clară şi concisă);
 • Capacitate de analiză și sinteză, de evaluare a cerințelor de business luând în considerare toate aspectele (ex: cerințe legale, impactul potențial asupra securității informatice etc.).
 • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

Bibliografie:

 1. Yayici, Emrah (2015). Business Analysis Methodology Book;

https://www.amazon.com/Business-Analysis-Methodology-Emrah-Yayici-ebook/dp/B00U1Y0GOK;

 1. Project Management Institute (2017). The PMI Guide to Business Analysis

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/business-analysis;

 1. BABOK v3.0 – A guide to the business analysisbody of knowledge;
 2. Don”t make me think, Revisited: A common sense approach to web usability – Steve Krug – New Riders, 2013;
 3. Writing effective use cases – Alistair Cockbun – Addison – Wesley Professional, 2000;
 4. Introducing EventStorming – Alberto Brandolini – https://www.eventstorming.com/book/;
 5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.
 6. Normele de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI) – disponibil la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276033

Tematica:

 • Principii, tehnici și instrumente utilizate în analiza de business;
 • Reforme și investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNNR;
 • Metode de obținere a cerințelor în proiecte;
 • Modelarea, analiza și dezvoltarea de sisteme informatice;
 • Analiza și modelarea proceselor de business;
 • Analiza și modelare pentru realizare sisteme IT;
 • Gestionarea documentelor de cerințe;
 • Planificarea analizei de business;
 • Documentarea proceselor de business și a cerințelor funcționale cu ajutorul USE CASE-urilor și a diagramelor specifice metodei Event storming;
 • Modelarea UML 2.0;

– Utilizarea aplicațiilor pentru realizarea diagramelor necesare documentarii (BPMN, DFD, ERD, USE CASE, Wireframes) – Visual Paradigm, Bizagi, Enterprise Architect.

– Versionare și colaborare folosind Git.

 1.  Manager executiv – 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/zi la Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

Executive Manager

Pregătire profesională:

Studii de specialitate: Studii superioare de lungă durată sau de scurtă durată și master;

Condiții specifice:

 • Experiență relevantă în managementul proiectelor de tehnologia informației, guvernamentale sau private;
 • Certificare în management de proiect, cu recunoaștere internațională (PMP, CAPM, CSM, PRINCE2 Practitioner etc.);
 • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat;
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu este cazul.

Bibliografie:

1. H.G. nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizarii, cu modificarile și completările ulterioare;

2. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7: Transformare digital, disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/;

3. O.U.G.  nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

4. O.U.G.  nr. 124/2021, privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

5. Regulamentul (UE) 2021/241 din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

6. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

7. Decizia de punere în aplicare a Consiliului, COM (2021) 608 final din 27.09.2021, de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;

8. Ghid de bune practici în management de proiecte (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației), disponibil la: https://www.mdlpa.ro/userfiles/ghid_MP.pdf;

9. Managementul Ciclului de Proiect (Institutul European din Romania), disponibil la: http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/publicatii/Manual_PCM.pdf

Tematică:

 • Atribuţiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării;
 • Instituţiile şi organismele cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Managementul, implementarea si raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene;
 • Reforme și investiții aferente Componentei 7-Transformare digitală.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare. Cererea poate fi descărcată de AICI;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. curriculum vitae în format Europass, cu prezentarea explicită a tuturor proiectelor relevante postului pentru care candidează;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului;
 7. minim două recomandări de la locurile de muncă anterioare;
 8. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează sau acordul scris al candidatului privind eliberarea de către instituție a cazierului judiciar către MCID; (cazierul judiciar poate fi obtinut online prin ghiseul.ro sau hub.mai.gov.ro ) ;
 9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că are starea de sănătate corespunzătoare;
 10. o listă a premiilor obținute, a lucrărilor publicate, a rezultatelor deosebite obținute până în prezent, însoțită de copii după documente doveditoare sau de adrese web la care se pot verifica informațiile prezentate. În absența elementelor doveditoare concrete, premiile/publicațiile, etc., nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care candidatul a depus, la înscriere, o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul adeverinței medicale, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

Dosarul de înscriere în format electronic va conține copiile scanate ale tuturor documentelor care alcătuiesc dosarul de concurs, în format pdf,. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 MB; Pot fi trimise mai multe e-mail-uri pentru acelasi dosar.

Documentele care alcătuiesc dosarul de înscriere în format electronic, prevăzute la lit. b), lit. c), lit. d) și lit. e) precum și cazierul judiciar și adeverința medicală vor fi prezentate în original la proba interviu.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Cererea de înscriere la concurs şi modelul de declaraţie pe propria răspundere se pun la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

Dosarele de concurs se transmit în format electronic pe site-ul MCID sau se depun fizic la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în perioada 14.03.2024 – 28.03.2024.

  

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs:

– Daniel Viorel MARINESCU – e-mail daniel.marinescu@mcid.gov.ro

– Alexandra CHIVU – e-mail alexandra.chivu@mcid.gov.ro

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se vor publica pe site-ul MCID, www.mcid.gov.ro, și se vor afișa la sediul ministerului din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea Admis sau Respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro.

 Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

1.    Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării și tematicii, al cadrului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR și, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;

 1. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

Primul criteriu are o pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30% din punctajul total de 100 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim de 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la proba de interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „Admis” sau „Respins”, prin afişarea la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro.

Calendarul de desfășurare a concursului

13.03.2024

Publicarea anunțului

14.03.2024

28.03.2024

Înscrierea candidaţilor – Depunerea dosarelor

03.04.2024

04.04.2024

Evaluarea dosarelor de înscriere

04.04.2024

Publicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

05.04.2024

Depunerea contestaţiilor la selecția dosarelor

08.04.2024

Soluţionarea contestaţiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor

09.04.2024 – ora 10:00

Probă de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat

10.04.2024 – ora 10:00

Desfăşurarea probei scrise

11.04.2024

Notarea lucrărilor

11.04.2024

Publicarea rezultatelor probei scrise

12.04.2024

Depunere contestaţii probă scrisă

15.04.2024

Soluţionare și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor

16.04.2024 – ora 10:00

Desfăşurarea probei de interviu, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 17.04.2024, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

17.04.2024

Publicarea rezultatelor probei de interviu

18.04.2024

Depunerea contestaţiilor la proba de interviu

19.04.2024

Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

22.04.2024

Publicarea rezultatelor finale 

 

patru

Din aceeași categorie...

Sari la conținut