Skip to content

ANUNȚ privind concursul de ocupare a două posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

ERATĂ: – 30.01.2024 17:00

AMÂNARE CONCURS ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI VACANTE DE NATURĂ CONTRACTUALĂ PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

Ținând cont de prevederile art. 63 lit. a) al HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării anunță amânarea cu 15 zile lucrătoare a concursului pentru ocupare a două posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force cu proba de interviu în data de 07.02.2024, ca urmare a constatării unui viciu de procedură în organizarea și derularea concursului.

 

Noul calendar al concursului este:

30.01.2024

Publicarea concursului

31.01.2024

12.02.2024

Înscrierea candidaţilor – Depunerea dosarelor

12.02.2024

13.02.2024

Evaluarea dosarelor de înscriere

13.02.2024

Publicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

14.02.2024

Depunerea contestaţiilor la selecția dosarelor

15.02.2024

Soluţionarea contestaţiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor

16.02.2024 ora 10:00

Probă de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat

19.02.2024 ora 10:00

Desfăşurarea probei scrise

20.02.2024

Notarea lucrărilor

20.02.2024

Publicarea rezultatelor probei scrise

21.02.2024

Depunere contestaţii probă scrisă

22.02.2024

Soluţionare și afișarea rezultatului în urma contestaţiilor

23.02.2024

Desfăşurarea probei de interviu, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 26.02.2024, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

26.02.2024

Publicarea rezultatelor probei de interviu

27.02.2024

Depunerea contestaţiilor la proba de interviu

28.02.2024

Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu

29.02.2024

Publicarea rezultatelor finale 

Documentele candidaților care au fost depuse în vederea participării la concurs vor fi luate în considerare pe baza unei adrese a acestora privind acceptul noilor condiții de desfășurare. Acceptul poate fi transmis la secretariatului comisiei de concurs:

– Daniel Viorel MARINESCU – e-mail daniel.marinescu@mcid.gov.ro

– Alexandra CHIVU – e-mail alexandra.chivu@mcid.gov.ro.

Candidaţii au posibilitatea de a înlocui, până la data stabilită pentru prima probă, documentele depuse iniţial la dosarul de concurs, a căror valabilitate a încetat.

Afișat astăzi, 30.01.2024 pe pagina de internet a  Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării.

 

 

 

ANUNȚ – 09.01.2024 08:22

 privind concursul de ocupare a două posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force

 

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță organizarea unui concurs (conform calendarului de desfășurare a concursului publicat în finalul anunțului), pentru ocuparea a două posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei MCID, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, după cum urmează:

inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post vacant – pentru o perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale, dar nu mai târziu de data de 31.08.2026;

manager analiză de business în domeniul TIC – 1 post vacant – pentru o perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire prin acte adiționale, dar nu mai târziu de data de 31.08.2026;

Concursul constă în patru etape, după cum urmează:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba de testare a competențelor lingvistice – limba engleză nivel avansat – probă eliminatorie;
 3. proba scrisă se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București;
 4. proba de interviu se va desfășura la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Participă la proba scrisă numai candidații declarați admiși la etapa de selecție a dosarelor și la proba de testare a competențelor lingvistice – limba engleză nivel avansat – probă eliminatorie.

Atribuțiile principale ale personalului Task Force sunt stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR al României, fiind următoarele:

 1. elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale PNRR al României;
 2. monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul PNRR al României legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele-cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;
 3. elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;
 4. elaborarea propunerilor de reglementare, a metodologiilor și a procedurilor operaționale în domeniul său de activitate;
 5. dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;
 6. managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor digitale din Planul național de redresare și reziliență;
 7. îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital.

Condiții generale:

 1. are cetățenia română;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 
 1. Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) – 1 post,  funcție de execuție, studii  superioare, program de lucru 8 h/zi la Task Force/MCID

REST API Developer Engineer

Pregătire profesională:

Studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Condiții specifice:

 • Cel puțin 5 ani experiență ca inginer de sistem sau într-o poziție similară;
 • Cunoștințe aprofundate despre sistemele de operare;
 • Cunoștințe aprofundate de programare, în special în limbaje utilizate în mod uzual pentru dezvoltarea API, cum ar fi Java, NET, Python, Node.js sau similar. Cunoștințele în mai multe limbaje de programare vor fi considerate un avantaj;
 • Experiență în implementarea de arhitecturi bazate pe microservicii;
 • Experiență în realizarea de web services;
 • O bună înțelegere a principiilor RESTful și a bunelor practici pentru proiectarea și dezvoltarea API-urilor;
 • Experiență în implementarea mecanismelor de securitate pentru autentificare și autorizare pentru protecția API-urilor și asigurarea schimbului de date securizat;
 • Experiență în REST API Design;
 • Experiență în utilizarea de instrumente de testare automată;
 • Experiență în utilizarea de instrumente de CI/CD (Continuous integration/Continuous Deployment), precum: Jenkins, Docker, Kubernetes sau similar;
 • Experiență în tehnicile de versionare a documentelor (de ex. Git);
 • Abilităţi excelente de comunicare şi prezentare – scris şi verbal (fluenţă, exprimare clară şi concisă);
 • Abilităţi de rezolvare a problemelor, implicare şi dorinţa de dezvoltare personală, capacitatea de a lucra în echipă;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris, citit, vorbit) – nivel avansat.

Constituie un avantaj:

 • Experiență cu produse de API Management;
 • Experiență în dezvoltarea de soluții software în .NET sau Django;
 • Experiență cu platforme cloud-native și cloud-ready.

Bibliografie orientativă:

 1. „Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation” de Jez Humble și David Farley;
 2. „Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” de Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides;
 3. „Building Microservices” de Sam Newman;
 4. „Jenkins: The Definitive Guide” de John Ferguson Smart;
 5. „RESTful Web APIs” de Leonard Richardson și Mike Amundsen;
 6. „Operating System Concepts” de Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne;
 7. „Pro Git” de Scott Chacon și Ben Straub;
 8. O.U.G. nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice, rectificată;
 9. Legea nr. 242 din 20 iulie 2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate;
 10. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/ ;
 11. Normele de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI) – disponibil la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276033 ;
 12. Documentația Interoperable Europe Core Vocabularies – disponibilă la: https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/core-vocabularies.

Tematică:

 • Metode și Tehnici pentru Livrare Continuă (Continuous Delivery):
  • Implementarea strategiilor de livrare continuă în procesul de dezvoltare software.
  • Automatizarea construirii, testării și implementării pentru asigurarea fiabilității și consistenței software-ului.
 • Modele de Design Software Reutilizabile (Design Patterns):
  • Aplicarea și integrarea eficientă a modelor de design software reutilizabile pentru dezvoltarea flexibilă și modulară.
  • Implementarea principiilor OOP și a design patterns în proiectarea arhitecturilor software.
 • Arhitecturi Bazate pe Microservicii (Building Microservices):
  • Dezvoltarea și gestionarea arhitecturilor bazate pe microservicii pentru scalabilitate și ușurință în întreținere.
  • Strategii pentru integrarea și comunicarea între microservicii.
 • Automatizarea Procesului de Integrare Continuă:
  • Configurarea și administrarea proceselor de integrare continuă folosind Jenkins.
  • Implementarea și gestionarea fluxurilor de lucru pentru asigurarea calității și eficienței dezvoltării software.
 • Design și Implementare a RESTful Web APIs:
  • Principiile și practicile pentru proiectarea și implementarea serviciilor web RESTful.
  • Asigurarea securității și scalabilității în cadrul arhitecturilor bazate pe REST.
 • Concepte Fundamentale ale Sistemelor de Operare:
  • Înțelegerea principiilor de bază ale sistemelor de operare.
  • Aplicarea cunoștințelor despre sistemele de operare în dezvoltarea și gestionarea aplicațiilor software.
 • Versionarea Eficientă a Proiectelor cu Git:
  • Utilizarea Git pentru gestionarea eficientă a versiunilor și colaborarea în cadrul echipei de dezvoltare.
  • Implementarea fluxurilor de lucru Git pentru proiecte de diverse dimensiuni și complexități.
 • Organizarea Platformei de Cloud Guvernamental;
 • Reforme și investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNRR (aprofundare).
 
 1. Manager analiză de business în domeniul TIC – 1 post, studii superioare, program de lucru 8 h/ zi la Task Force/MCID

            Business Analyst

Pregătire profesională:

Studii superioare  de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Condiții specifice:

 • Cel puțin 3 ani experiență în prelucrarea, interpretarea și documentarea de procese de afaceri, produse, servicii și software prin analiza datelor;
 • Experiență în digitalizare și realizarea de aplicații informatice;
 • Experiența în implementarea proiectelor de cloud sau DataWarehouse reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe solide despre modul în care funcționează sistemele informatice;
 • Cunoştinţe de operare/programare pe calculator şi nivelul de cunoaştere:
 • Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint;
 • Cunoștințe ale standardului BPMN și realizarea diagramelor de proces utilizând un software de modelare de proces  (Visio/Aris/ Adonis/ Bizagi  );
 • Cunoștințe ale standardului UML și realizarea diagramelor structurale;
 • Cunoștințe de Agile Development (SCRUM, Kanban) și organizare a task-urilor în JIRA;
 • Tehnici pentru versionarea documentelor (VCS/Git);
 • Abilităţi excelente de comunicare şi prezentare – scris şi verbal (fluenţă, exprimare clară şi concisă);
 • Capacitate de analiză și sinteză, de evaluare a cerințelor de business luând în considerare toate aspectele (ex: cerințe legale, impactul potențial asupra securității informatice etc.).
 • Cunoașterea limbii engleze (citit, scris, vorbit) – nivel avansat.

Bibliografie:

 1. Yayici, Emrah (2015). Business Analysis Methodology Book;

https://www.amazon.com/Business-Analysis-Methodology-Emrah-Yayici-ebook/dp/B00U1Y0GOK;

 1. Project Management Institute (2017). The PMI Guide to Business Analysis

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/business-analysis;

 1. BABOK v3.0 – A guide to the business analysisbody of knowledge;
 2. Don”t make me think, Revisited: A common sense approach to web usability – Steve Krug – New Riders, 2013;
 3. Writing effective use cases – Alistair Cockbun – Addison – Wesley Professional, 2000;
 4. Introducing EventStorming – Alberto Brandolini – https://www.eventstorming.com/book/;
 5. Planul Național pentru Redresare și Reziliență, Componenta 7 – Transformare digitală – disponibil la: https://mfe.gov.ro/pnrr/.
 6. Normele de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI) – disponibil la: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276033

Tematica:

-Principii, tehnici și instrumente utilizate în analiza de business;

– Reforme și investiții aferente Componentei 7 – Transformarea digitală din PNNR;

– Metode de obținere a cerințelor în proiecte;

– Modelarea, analiza și dezvoltarea de sisteme informatice;

– Analiza și modelarea proceselor de business;

– Analiza și modelare pentru realizare sisteme IT;

– Gestionarea documentelor de cerințe;

– Planificarea analizei de business;

– Documentarea proceselor de business și a cerințelor funcționale cu ajutorul USE CASE-urilor și a diagramelor specifice metodei Event storming;

– Modelarea UML 2.0;

– Utilizarea aplicațiilor pentru realizarea diagramelor necesare documentarii (BPMN, DFD, ERD, USE CASE, Wireframes) – Visual Paradigm, Bizagi, Enterprise Architect.

– Versionare și colaborare folosind Git.

 

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care să conțină următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului;
 6. minim două recomandări de la locurile de muncă anterioare;
 7. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează sau acordul scris al candidatului privind eliberarea de către instituție a cazierului judiciar către MCID; (cazierul judiciar poate fi obtinut online prin ghiseul.ro sau hub.mai.gov.ro ) ;
 8. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate sau o declaraţie pe propria răspundere că are starea de sănătate corespunzătoare;
 9. o listă a premiilor obținute, a lucrărilor publicate, a rezultatelor deosebite obținute până în prezent, însoțită de copii după documente doveditoare sau de adrese web la care se pot verifica informațiile prezentate. În absența elementelor doveditoare concrete, premiile/publicațiile, etc., nu vor fi luate în considerare;
 10. curriculum vitae în format Europass, cu prezentarea explicită a tuturor proiectelor relevante postului pentru care candidează.

În cazul în care candidatul a depus, la înscriere, o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul adeverinței medicale, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus, la înscriere, o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării probei de interviu.

Dosarul de înscriere în format electronic va conține copiile scanate ale tuturor documentelor care alcătuiesc dosarul de concurs, în format .pdf,. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 MB; Pot fi trimise mai multe e-mail-uri pentru acelasi dosar.

Documentele care alcătuiesc dosarul de înscriere în format electronic, prevăzute la lit. b), lit. c), lit. d) și lit. e) precum și cazierul judiciar și adeverința medicală vor fi prezentate în original la proba interviu.

Dosarul de concurs se va numerota și va fi însoțit de cererea privind înscrierea la concurs.

Cererea de înscriere la concurs şi modelul de declaraţie pe propria răspundere se pun la dispoziţia candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul ministerului sau pot fi accesate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro, la secţiunea dedicată publicităţii concursului.

Dosarele de concurs se transmit în format electronic pe site MCID sau se depun fizic, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în perioada 10.01.2024 – 29.01.2024.

 
 

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs:

– Daniel Viorel MARINESCU – e-mail daniel.marinescu@mcid.gov.ro

– Alexandra CHIVU – e-mail alexandra.chivu@mcid.gov.ro

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se vor publica pe site-ul MCID, www.mcid.gov.ro, și se vor afișa la sediul ministerului din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea Admis sau Respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 1. Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării și tematicii, al cadrului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR și, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

Primul criteriu are o pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30% din punctajul total de 100 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim de 70 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la proba de interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „Admis” sau „Respins”, prin afişarea la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro.

Calendarul de desfășurare a concursului

Publicare anunț 

09.01.2024

Perioada de depunere dosare

10.01.2024 – 29.01.2024

Selecția dosarelor de concurs

30.01.2024

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs

30.01.2024

Depunere contestații selecție dosare

31.01.2024

Soluționare contestații selecție dosare

01.02.2024

Afișare contestații selecție dosare

02.02.2024

Probă de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat

05.02.2024

Proba scrisă – în limba engleză

06.02.2024

Susținere probă interviu

07.02.2024, ora 10 (cu posibilitatea prelungirii până la 08.02.2024, în mod excepțional, în funcție de numărul de candidați selectați pentru proba de interviu)

Afișarea rezultatelor probei interviu

09.02.2024

Depunere  contestații la proba de interviu

12.02.2024

Soluționare contestații

13.02.2024

Afișare rezultate finale

14.02.2024

Date de contact ale secretariatului comisiei de concurs:

– Daniel Viorel MARINESCU – e-mail daniel.marinescu@mcid.gov.ro

– Alexandra CHIVU – e-mail alexandra.chivu@mcid.gov.ro

Documentele aferente concursului, respectiv anunțul cuprinzând condițiile generale și specifice, calendarul de desfășurare a concursului, bibliografia și tematica se vor publica pe site-ul MCID, www.mcid.gov.ro, și se vor afișa la sediul ministerului din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea Admis sau Respins, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.mcid.gov.ro.

 

Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

 1. Gradul de cunoaștere al domeniului de specialitate tehnică aferent digitalizării și tematicii, al cadrului legislativ relativ la gestionarea și implementarea PNRR și, după caz, capacitatea de a găsi soluții inovative la probleme, competență și experiență practică;
 2. Capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situațiile de criză, inițiativă și creativitate.

Primul criteriu are o pondere de 70%, iar al doilea o pondere de 30% din punctajul total de 100 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim de 70 de puncte.

Comunicarea

Din aceeași categorie...

Sari la conținut